Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 22/06 – “Từng Trải Sự Buồn Bực”

Ngày 22/06 – “Từng Trải Sự Buồn Bực”

“Người… từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm” (Ê-sai 53:3)

Chúng ta không hề “từng trải sự buồn bực” theo cùng một đường lối như Cứu Chúa chúng ta đã trải qua. Chúng ta chịu đựng nó và sống trải qua nó, nhưng chúng ta sẽ không trở nên quen thuộc với nó. Ngay buổi ban đầu của đời sống chúng ta không đưa mình ngay đến điểm đối phó với thực tế của tội lỗi. Chúng ta nhìn đời sống qua cặp mắt của lý luận và cho rằng nếu một người có thể kiểm soát bản năng mình, và tự giáo dục mình, người đó có thể tạo cho mình một đời sống mà dần dần sẽ tiến triển vào cùng với đời sống của Đức Chúa Trời. Nhưng đang khi chúng ta tiếp tục đi suốt qua đời sống, chúng ta nhận thấy có sự hiện diện của một thứ gì mà chúng ta chưa thấu đáo được, đó chính là tội lỗi – và điều nầy gây phiền phức cho mọi suy nghĩ và toan tính của chúng ta. Tội lỗi làm cho căn bản của sự suy nghĩ của chúng ta không thể đoán trước được, không thể kiểm soát được, và trở nên vô lý.

Chúng ta phải công nhận tội lỗi là một sự kiện có thật hiện hưũ trong đời sống, chứ không phải đơn giản là một lỗi lầm. Tội lỗi là sự phản loạn nghịch lại với Đức Chúa Trời cách hiển hiện, và hoặc là tội lỗi hoặc là Đức Chúa Trời phải chết trong đời sống tôi. Thánh kinh Tân ước đưa chúng ta đến trực tiếp với vấn đề nầy – nếu tội lỗi cai trị trong tôi thì sự sống của Đức Chúa Trời trong tôi sẽ bị tiêu diệt; nếu Đức Chúa Trời cai trị trong tôi thì tội lỗi trong tôi sẽ bị tiêu diệt. Không có điều gì căn bản và chính yếu hơn nữa. Cực điểm của tội lỗi là sự bị đóng đinh vào thập tự giá của Cưú Chúa Giê-su Christ, và sự thật nầy về lịch sử của Đức Chúa Trời trên mặt đất cũng sẽ là sự thật về lịch sử của bạn và của tôi – đó là, tội lỗi sẽ giết chết sự sống của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Chúng ta phải làm cho tâm trí chúng ta thấm nhuần sự hiểu biết về sự thật nầy của tội lỗi. Đây là sự giải nghĩa duy nhất tại sao Cứu Chúa Giê-su Christ đã đến thế gian, và đây cũng là sự giải nghĩa cho bao nhiêu đau khổ và phiền muộn của đời sống.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *