Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ngày 3/09 Chiến Thắng Của Sự Hiền Lành

Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.

Ga-la-ti 5: 22

Bông trái Thánh Linh tiếp theo là sự hiền lành. Trong mọi câu chuyện người tốt luôn chiến thắng. Mọi người đều có một khao khát sâu thẳm bên trong rằng cái thiện sẽ chiến thắng. Sự hiền lành được đánh giá cao trong bất cứ mức độ nào. Thậm chí khi tình yêu, là bản chất của Đức Chúa Trời, bị dùng sai mục đích, sự tốt lành vẫn là tốt lành. Tình yêu có thể dễ dàng bị xuyên tạc thành nhục dục dưới lớp vỏ ngụy trang và sự thoả mãn ích kỷ. Trái lại, sự thiện lành vẫn là thuần túy. Thậm chí dù con người không thực sự biết sự thiện lành là gì, nó xuất phát từ đâu và nó dẫn đến đâu, họ vẫn đánh giá nó rất cao.

Không ai muốn trở nên xấu xa, ngoại trừ một vài người thật sự ngang bướng. Chúng ta yêu, tìm kiếm và mong mỏi sự tốt lành. Tốt lành là quý báu và hào hiệp. Sự tốt lành là công bằng và nâng con người lên cao hơn. Sự tốt lành hoàn toàn trái ngược với thấp kém và dơ bẩn. Với nhiều người, sự tốt lành chỉ có nơi các hiệp sĩ trong những câu chuyện cổ tích, một điều gì đó không còn phù hợp với hiện thực xấu xa của xã hội ngày nay. Đôi khi những người tốt hoặc cả tin được coi là ngu ngốc. Nhưng nó thực sự không ngu ngốc một chút nào. Mưu chước bất cần đạo lý và sự lạnh lùng mới là ngu ngốc. Sự tốt lành được nối với sự khôn ngoan đời đời và sẽ gặt nơi không một ai có mùa gặt. Nó tập trung vào những điều đáng yêu chuộng và đem hy vọng tới cho mọi người .

Giống như ruột gỗ, sự hiền lành là một phẩm chất liêm khiết, ngay thẳng, và lành mạnh đến tận lõi. Nó rộng lượng và chu đáo. Nó luôn có chỗ cho người khác. Người nghèo, người bị áp bức và những người bị coi là khác biệt cảm thấy được chào đón như ở nhà trong bầu không khí của lòng tốt. Những người túng thiếu nhận được sự giúp đỡ và những người bị căng thẳng tìm thấy bình an. Sự tốt lành có thể thấy vượt qua những hận thù trước đây và không nuôi dưỡng những vi phạm trong quá khứ. Do đó, cái thiện luôn chiến thắng cái ác. Trong một thế giới tối tăm và ích kỷ, nó chiếu sáng như một ngọn đèn rực rỡ, công bố niềm hy vọng bởi có một Đức Chúa Trời là Đấng tốt lành.

Cầu nguyện:Lạy Đức Chúa Trời, Ngài thật nhân từ. Xin hãy thay đổi tấm lòng con. Ngày hôm nay xin ban cho con những cơ hội cho sự tốt lành trong đời sống con có thể đáp ứng nhu cầu của người khác. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

September 3

The Victory of Goodness

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.

Galatians 5:22-23a

The next fruit of the Spirit is goodness. In every story the good guy wins. Everyone has a deep, inner desire that the side of good will win. Goodness rates high on any scale. Even when love, which is God’s essence, is misused, goodness remains. Love can easily be perverted into disguised lust and selfish pleasure. Goodness, on the other hand, remains pure. Even though people do not really know what goodness is, from where it comes and to where it leads, they still value it highly.

No one, apart from someone really perverse, wants to be evil. We love, seek and long for goodness. Goodness is precious and chivalrous. Goodness is fair and lifts people higher. Goodness is totally opposite that which is low and dirty. To many, goodness is something only the fairy-tale knights possess, something irrelevant in today’s sordid reality. Sometimes good or credulous people are considered somewhat dense. But it is really the opposite. Cynical scheming and coldness are foolishness. Goodness is connected to eternal wisdom and reaps where no one else harvests. It focuses on that which is lovely and gives hope to others.

Like heartwood, goodness is a quality that is incorruptible, upright and sound to the core. It is generous and considerate. It always makes room for yet another. The poor, the crushed and those who are considered different feel welcome and at home in an atmosphere of goodness. The needy receive help and the stressed find peace. Goodness sees beyond old grudges and does not bring up past offences. Therefore, goodness is always victorious over evil. In a dark and selfish world, it shines like a bright beacon, proclaiming hope because God, who is good, exists.

Prayer: God, You are good-hearted. Change my heart. Give me opportunities today for the goodness in my life to meet the needs of others. In Jesus’ name. Amen.