Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ngày 4/09 Trung Tín Là Sự Ấn Chứng

Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.

Ga-la-ti 5:22

Đây là bông trái tuyệt vời với một hương vị đáng yêu. Trong tiếng Thuỵ Điển từ trung tín là sự kết hợp của hai từ: đức tin và sự kiên định. Trong tiếng Hy Lạp là từ “pistis”, cũng mang cả hai nghĩa là đức tin và sự kiên định. Vì vậy một mặt, đức tin cần có sự kiên định như một thành phần thiết yếu, mặt khác sự trung tín bao gồm cả đức tin và tính kiên định. Sự kiên định rất quan trọng. Đó là đức tin nắm sự chắc chắn. Một điều đã chọn, và quyết định dứt khoát. Điều này áp dụng cho cả những lời hứa và sự quy phục. Nó áp dụng cho cả với Đức Chúa Trời và với con người.

Sự trung tín không ích kỉ. Trái ngược với nó là sự thất  tín, mà bản chất của nó là sự ích kỷ. Sự thất tín có thể được miêu tả như sự trung tín chỉ với cái tôi, một sự tập trung vào bản thân. Nếu một điều gì đó phục vụ cho lợi ích của tôi, tôi sẽ trung thành. Nếu nó không phục vụ cho lợi ích của tôi, tôi sẽ bỏ đi vì tôi đã hứa chỉ trung thành với chính mình.

Điều này là lý do vì sao các đối tác kinh doanh lại khiến các đối tác khác bị phá sản. Đó là lý do tại sao các quốc gia vi phạm hiệp ước hoà bình. Đó là lý do vì sao các mối quan hệ đổ vỡ. Lời bào chữa thì vô kể, và lỗi lầm luôn được đổ cho đối tượng khác trong khi thực thế là sự thất tín ích kỉ thường xuyên là lý do gốc rễ. Tôi trung thành nếu nó phù hợp với tôi và nếu tôi nhận được những gì tôi muốn theo cách tôi dự kiến. Còn không thì tôi rời bỏ.

Sự phản bội có lẽ là một trong những điều bất công hèn hạ nhất có thể tưởng tượng được. Khi ai đó ban đầu rất đáng tin cậy và cống hiến, sau đó rút khỏi mối quan hệ, bức nền sụp đổ dưới chân của người bị phản bội. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Nhận thức đột ngột về sự phản bội, lừa dối bắt đầu tàn phá và hủy hoại.

Do đó, sự phản bội được xếp rất cao trong số mười tội lỗi. Sự trung tín, ngược lại, rất tuyệt vời. Nó xua tan lo lắng và tạo ra một bầu không khí tin tưởng. Sự trung tín lây lan. Nó có thể ảnh hưởng đến bầu không khí của toàn bộ nhóm. Nó có thể truyền lại cho thế hệ kế tiếp, và điều tuyệt nhất – cả thiên đàng ngập tràn bông trái thành tín.

Cầu nguyện:Lạy Đức Chúa Trời, xin giữ con khỏi sự thất tín trong mọi lĩnh vực của đời sống con. Hãy để sự trung tín đối với Ngài tăng trưởng trong đời sống con để nó chiếm ưu thế trong mọi hoàn cảnh của con. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

September 4

Faithfulness Is a Signet Ring

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.

Galatians 5:22-23a

This is a wonderful fruit with a lovely flavor. In Swedish the word faithfulness is a combination of two words: faith and steadfastness. In Greek the word is “pistis,” which also means both faith and steadfastness. So on the one hand, faith has steadfastness as an essential ingredient, and on the other hand, faithfulness consists of both faith and steadfastness. Steadfastness is important. It is faith that holds fast. A choice has been made, and the decision is final. This applies both to promises and submission. It applies both to God and people.

Faithfulness is unselfish. Its opposite is faithlessness, which is selfish to the core. Faithlessness might be described as faithfulness only to the ego, a focus on self. If something serves my gain, I am faithful. If it does not serve my gain, I just walk out since I have promised loyalty only to myself.

This is why business partners let each other down. This is why nations break peace treaties. This is why relationships break up. The excuses are countless, and fault always is placed on the other party while in fact selfish faithlessness often is the root. I am faithful if it suits me and if I get what I want in the way I had foreseen. Otherwise I walk out.

Betrayal is perhaps one of the vilest injustices imaginable. When someone who is initially trustworthy and dedicated later walks out of a relationship, the floor drops out from under the feet of the one betrayed. Everything becomes chaotic. The sudden awareness of treachery, of deception, is devastating.

Therefore, betrayal ranks high on the top ten of evils. Faithfulness, on the other hand, is wonderful. It dispels worry and creates an atmosphere of trust. Faithfulness spreads. It can affect the atmosphere of an entire group. It can be passed on to the next generation, and best of all—heaven is full of it.

Prayer: Lord God, guard me from faithlessness in every area of my life. Let