Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ngày 5/09 Vinh Quang Lặng Lẽ Của Sự Mềm Mại

Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.

Ga-la-ti 5:22

Châm ngôn 15:1 có chép: “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận.” Có một sự mềm mỏng và sự phục tùng đáng ngạc nhiên trong sự mềm mại. Khi những người trẻ tuổi trưởng thành, họ có thể trở nên tự phụ như những chú gà trống. Tình trạng bấp bênh của họ kết hợp cùng với sự kiêu căng tạo ra một vẻ bề ngoài cứng nhắc và lạnh nhạt. Vẻ ngoài này cần phải chấm dứt qua những năm kế tiếp hoặc người đó sẽ kết thúc ở trong tù.

Sự mềm mại gọt giũa những góc sắc nhọn. Sự mềm mại giúp tâm trí điềm tĩnh. Sự mềm mại không nhìn cuộc sống trước hết như một cuộc tranh đua, không cần phải luôn luôn vuợt trội hơn hay luôn luôn là tốt nhất. Sự mềm mại không phải là một dạng tính cách độc đáo nào đó mặc dù nó thường gắn liền với những con người ít nói, dịu dàng và ngây thơ. Sự mềm mại là một trái của Thánh Linh xuất phát từ tâm linh của một người chứ không phải từ các cảm xúc.

Một người ồn ào, tích cực với một cá tính đầy màu sắc hoàn toàn có thể có sự mềm mại như một bông trái trong cuộc sống của mình. Sự mềm mại không phải là uỷ mị, quá dễ xúc động hay lòng tốt chung chung. Một người bộc lộ đặc điểm của mình là tốt đẹp cũng hoàn toàn có thể là ích kỷ. Người đó có thể từ chối đứng lên đấu tranh, tránh né áp lực và trốn đối đầu bằng cách chọn một lối thoát dễ dàng. Khi người đó đồng ý với những người khác, anh ta có vẻ khoan dung và trở nên được yêu quý. Nhưng đó không phải là sự mềm mại của Đức Chúa Trời.

Sự mềm mại giống như một bàn tay dịu dàng của người mẹ. Sự mềm mại được kết nối với thuộc tính của Đức Chúa Trời và do đó chứa đựng sự kiên định. Nó có khả năng làm dịu những cảm xúc đang bùng nổ và khai phóng tinh thần hoà giải, phá vỡ bế tắc của cuộc đối đầu. Sự mềm mại của Chúa xuất phát từ lòng thương xót của Ngài. Sự mềm mại không tấn công vào một người đã bị chán nản thất vọng nhưng chữa lành, che phủ, an ủi, cải thiện và thêm sức cho. Sự mềm mại không làm tan vỡ những con người bị tổn thương nhưng làm cho vững những đầu gối yếu mỏi.

Cầu nguyện:Cảm tạ Chúa, vì sự tốt lành dịu dàng của Ngài và lòng thương xót đầy tình yêu thương đã mang đi sự cứng nhắc, thô lỗ, sức mạnh xác thịt, và sự thiếu nhạy cảm. Cảm tạ Ngài vì tuôn đổ càng thêm hơn sự mềm mại trong đời sống con. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

September 5

The Quiet Splendor of Gentleness

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.

Galatians 5:22-23

Proverbs 15:1 reads: “A soft answer turns away wrath.” There is an amazing softness and amenability in gentleness. When young men grow up, they can become as cocky as roosters. Their insecurity combines with pride and creates a hard, frosty exterior. This exterior needs to be polished off throughout the ensuing years or the person may end up in prison. Gentleness rounds off the sharp corners. Gentleness calms the mind. Gentleness does not see life primarily as a competition, and it has no need to always be ahead or always be best. Gentleness is not some unique personality trait even though it is often associated with those who are quiet, mild and rather harmless. Gentleness as a fruit of the Spirit stems from a person’s spirit and not from emotions.

A loud, active person with a colorful personality may very well have gentleness as a fruit in his life. Gentleness is not sentimental, over-emotional or generally nice. A person characterized as nice might well be selfish. He might refuse to take a stand, give in to pressure and avoid confrontation by taking the easy way out. When he agrees with others, he appears tolerant and becomes popular. But this is not the gentleness of God.

Gentleness is like a mother’s tender hand. Gentleness is connected to God’s character and consequently contains steadfastness. It has the ability to soothe flared-up emotions and release a conciliatory spirit that breaks the deadlock of confrontation. God’s gentleness stems from His mercy. Gentleness does not hit the one who is already down but heals, dresses, comforts, mends and strengthens. Gentleness does not break a bruised reed but strengthens weak knees.

Prayer: Thank You, God, for Your gentle goodness and loving compassion that take away hardness, rawness, carnal strength and insensitivity. Thank You for pouring more and more gentleness into my life. In Jesus’ name. Amen.