Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 06/09 – Bày Tỏ Sự Tiết Độ

Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Ga-la-ti 5:22

Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.

Ga-la-ti 5:22

Sự tiết độ là điều cuối cùng trong chín bông trái Thánh Linh. Nó giống như một cái dây để nhóm những bông trái khác lại với nhau. Một lần tôi nghe một người giảng đạo nói, “Nếu bạn có sự tiết độ trong đời sống mình, bạn có thể chinh phục hàng ngàn người về cho Đấng Christ”. Nếu có một điều mang tính cách của chúng ta ra để kiểm chứng và bày tỏ chúng ta thực sự là ai, không phải chúng ta nghĩ mình là ai, đó là sự tiết độ, sự tự kỉ luật và sự tự kiềm chế.

Chúng ta đã bao nhiêu lần không vấp ngã trong lĩnh vực này? Nhưng sự tự kỉ luật là một bông trái có thể tăng trưởng trong đời sống chúng ta. Nó phát triển trong bầu không khí có những khải tượng và động lực mạnh mẽ lan rộng và nơi người ta có thể nghe thấy từ trời. Sẽ có một sự thôi thúc mạnh mẽ để theo Chúa Jêsus trong một bầu không khí có lời tiên tri rõ ràng và nơi người ta để Chúa có thể bày tỏ Ngài thực sự là ai. Và khi động cơ mạnh mẽ, sự tiết độ trở nên một công cụ rõ hiển nhiên để phục vụ Chúa tốt hơn. Tiết độ chính nó không phải là một mục tiêu mà là phương tiện để phục vụ Chúa tốt hơn.

Đó là lý do vì sao sự tiết độ khác nhau giữa người này với người khác. Những người khác có thể làm những điều mà bạn không thể làm bởi vì bạn không đi theo cách đó. Điều này không nhất thiết có nghĩa rằng những gì người khác đang làm là tội lỗi. Nó có thể đơn giản chỉ là các tiêu chuẩn của bạn cao hơn. Bạn thấy được những đỉnh cao khác, bạn biết về những thế giới khác và bạn nghe được những giai điệu khác. Bạn tiến tới theo một nhịp trống khác. Trong con người bên trong bạn, bạn nghe thấy tiếng Chúa gọi bạn từ thiên đàng.

Sự tiết độ chỉ thích hợp khi chúng ta đang trên đường mình đến một điểm nào đó. Giô-sép đang trên đường đến trước ngôi của Pha-ra-ôn, và do đó, để thấy được giấc mơ của mình thành hiện thực thì không có chỗ dành cho vợ của Phô-ti-pha. Ông đã bỏ chạy. Sự tự chủ đã cứu cuộc đời ông, nhưng cũng chính vì nó, ông đã phải đối diện với sự khinh rẻ và nhạo báng. Sự tiết độ có thể khiến ông thực hiện được ước mơ Chúa dành cho ông, và từ vị trí thẩm quyền của mình, ông đã có thể cứu nhiều dân tộc khỏi nạn đói trong suốt những năm mất mùa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, những quyết định nhỏ của sự tiết độ mà con làm ngày hôm nay có thể mang đến những kết quả vĩ đại ngày mai. Xin giúp con làm những quyết định đó. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

September 6

Exhibiting Self-Control

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.

Galatians 5:22-23a

Self-control is the last of the nine fruits of the Spirit. It is like a belt that holds all the other fruits together. I once heard a preacher say, “If you have self-control in your life, you can win thousands of people for Christ.” If there is one thing that puts our character to the test and reveals who we really are, not who we think we are, it is self-control, self-discipline and temperance.

How many times have we not fallen in this area? Yet self-discipline is a fruit that can grow in our lives. It flourishes in an atmosphere where visions and strong motivation prevail and where people hear from heaven. There will be a strong motivation to follow Jesus in an atmosphere where the prophetic word is clear and where He is allowed to reveal who He really is. And when the motivation is strong, self-control becomes an obvious tool for better serving God. Self-control is not a goal in itself but a means to better serve God.

This is why self-control varies from person to person. Other people may do things that you cannot because you are not going the same way. This does not necessarily mean that what they are doing is sin. It may simply be that your standards are higher. You see other heights, you know other worlds and you hear other tunes. You march to the beat of a different drum. In your inner man, you hear the voice of God calling from heaven.

Self-control is only relevant when we are on our way somewhere. Joseph was on his way to Pharaoh’s throne, to see his dream fulfilled, and therefore, there was no room for Potiphar’s wife. He fled. Self-control saved his life, but because of it, he faced scorn and derision. Self-control enabled him to fulfill the dream God had given him, and from his position of authority, he was able to save many nations from starvation during the years of famine.

Prayer: Lord, small decisions of self-control that I make today might have great consequences tomorrow. Help me to make those decisions. In Jesus’ name. Amen.