Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ngày 11/09 – Đấu Tranh Chống Lại Sự Vô Tín

Sau đó, Ngài hiện ra cho mười một môn đồ khi họ đang dùng bữa. Ngài trách họ về sự vô tín và cứng lòng, vì họ không tin những người đã từng thấy Ngài sau khi Ngài sống lại. Mác 16:14

Sau đó, Ngài hiện ra cho mười một môn đồ khi họ đang dùng bữa. Ngài trách họ về sự vô tín và cứng lòng, vì họ không tin những người đã từng thấy Ngài sau khi Ngài sống lại.

Mác 16:14

Thật là được an ủi khi biết rằng Chúa Jêsus đã phải trách cả những môn đồ của Ngài, những-sứ-đồ-tương-lai, vì sự vô tín của họ. Ngài quở và khiển trách họ; Ngài đã không khước từ họ. Ngài biết rằng sau này, khi họ phục vụ Ngài, họ sẽ không thấy Ngài nữa. Ngài sẽ ở cùng họ trong Thánh Linh và Lời Ngài đã ban cho họ, những Ngài sẽ không trông thấy được. Thế nên, tin Ngài là điều cần thiết với họ. Từ thời điểm của sự phục sinh cho tới bây giờ, Chúa Jêsus đã luôn đấu tranh để ngăn chặn sự vô tín bám rễ và lan rộng trong vòng môn đồ Ngài.

Đôi khi chúng ta tôn vinh sự nghi ngờ và vô tín. Đôi khi người ta nói cách cao quý về sự thiếu đức tin của họ. Họ tuyên bố rằng họ không thể tin hoàn toàn vì trí khôn đẳng cấp của họ — như thể nó là một vấn đề lý luận. Thực tế, đó là vấn đề của ý muốn của họ, ước muốn được độc lập của họ. Họ không muốn từ bỏ những thú vui tội lỗi và sự ích kỷ của mình. Thay vào đó họ cố gắng che giấu sự không sẵn lòng này bằng những lời bao biện phức tạp.

Có người đã nói “Một cuộc sống thế gian tự do đòi hỏi một hệ thống thần học nhỏ bé làm người biện hộ”. Hê-bơ-rơ 3:12 nói, “Thưa anh em, hãy cẩn trọng, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà xây bỏ Đức Chúa Trời Hằng Sống chăng”. Kinh thánh liên hệ sự vô tín với việc ác, chứ không phải sự cao quý. Sự vô tín giữa các tín đồ là ở trong một nhóm nhưng thực tế nó còn tương tác với một nhóm khác nữa. Đó là lý do Chúa Jêsus đã đương đầu với nó; Ngài muốn các môn đồ tin những gì Ngài đã nói và chỉ cho họ. Chỉ khi đó thì vương quốc của Ngài mới có thể được mở rộng. Chỉ khi đó họ mới trở nên những tín đồ có thể truyền giảng Phúc âm, chữa lành kẻ đau và đuổi những ác linh.

Cầu nguyện:Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con, xin bày tỏ cho con biết nơi mà sự vô tin đang cố cản trở Ngài trong đời sống con. Giúp con đủ chân thật để thấy nơi sự vô tín đang hành động, và giúp con có thể vứt bỏ nó để vương quốc Ngài có thể tiếp tục tiến triển. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.