Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ngày 18/09 Ân Tứ Tiên Tri

Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, Chúng nó đều nói lời tiên tri; Công vụ 2:18

Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, Chúng nó đều nói lời tiên tri;

Công vụ 2:18

Ân tứ tiên tri được ban cho tất cả mọi người trong giao ước mới. Trong tất cả những ân tứ, chúng ta phải tìm kiếm ân tứ tiên tri sốt sắng nhất. “Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương. Cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhứt là sự ban cho nói tiên tri” (1Cô 14:1). Lời tiên tri phục vụ cho một vai trò rất quan trọng. Nó gây dựng, khích lệ và yên ủi Hội Thánh. “Còn như kẻ nói tiên tri, thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Kẻ nói tiếng lạ, tự gây dựng lấy mình; song kẻ nói tiên tri, gây dựng cho Hội thánh” (1 Cô14:3-4).

Lời tiên tri nói về tương lai nhưng không chỉ có vậy. Lời tiên tri là một lời siêu nhiên, được thần cảm bởi Đức Thánh Linh, được nói ngay vào một hoàn cảnh cụ thể. Nhiều khi chúng ta đã tập trung quá nhiều vào việc làm thế nào và khi nào lời tiên tri được ban cho, nhưng điều này lại không phải là quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là điều được nói. Sứ điệp gì? Nội dung của lời tiên tri là gì? Chỉ một lời thôi từ trời có thể biến đổi mãi mãi cả đời sống một con người. Trong những lúc đen tối và nản lòng thì một lời tiên tri có thể mang đếnsự sốngmới. Tối tăm tan biến và sự sáng lại được tỏa ra.

Một lời từ trời có thể xua đi bất kể vấn đề gì. Lời tiên tri chứa đựng lời của thần linh và sự sống. Khải tượng được ban cho bởi lời tiên tri có sức mạnh để trở nên thực hữu khi nó được nhận lãnh bởi đức tin. Lời tiên tri là một lời chào mừng cá nhân với một yếu tố siêu nhiên, có thể được nhận ra chỉ bởi người mà lời tiên tri được ban cho. Chúa có khả năng truyền đạt theo một cách rất cá nhân bằng việc chỉ ra những chi tiết và biểu lộ mọi thứ trong một cách đặc biệt. Khi có những điều mà không ai ngoài Chúa biết được đề cập đến trong lời tiên tri thì chúng ta cảm thấy sự thương xót và tình yêu của Ngài. Rồi việc tin và tiếp nhận lời tiên tri sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và khi lời tiên tri trở nên sự thật thì sự kinh ngạc và lòng cảm tạ của chúng ta sẽ tăng lên như chưa từng có.

Cầu nguyện:Cảm tạ Chúa vì mọi lời tiên tri đã đụng chạm, chúc phước và khích lệ con. Hãy giúp con phát triển ân tứ tiên tri mà Ngài đã ban cho con, vì Ngài khao khát tất cả chúng con sẽ nói tiên tri. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

 The Gift of Prophecy

And on My menservants and on My maidservants I will pour out My Spirit in those days; and they shall prophesy.
Acts 2:18

The gift of prophecy is given to all people in the new covenant. Of all the gifts, we are to seek prophecy most earnestly. “Pursue love, and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy” (1 Corinthians 14:1). Prophecy serves a very important function. It builds up, encourages and comforts the Church. “But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men. He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church” (1 Corinthians 14:3-4).

Prophecy speaks about the future but not only that. Prophecy is a supernatural word, inspired by the Spirit of God, spoken right into a particular situation. At times we have focused too much on how and when prophecy should be given, but this is not most important. The most important is what is said. What is the message? What is the content of the prophecy? A single word from heaven can transform a person’s life forever. In times of darkness and discouragement, a word of prophecy can give new life. Darkness disappears, and light beams forth again.

One word from heaven can dispel any number of problems. Prophecy contains words of spirit and life. The vision given by the prophetic word has the power to become a reality when it is received by faith. Prophecy is a personal greeting with a supernatural element, recognizable only by the person to whom it is given. The Lord has the ability to communicate in a highly personal manner by stating details and expressing things in a specific way. When things that no one apart from the Lord knows about are mentioned in a prophetic word, we feel His compassion and love. Then it becomes much easier to receive and believe the prophetic word. And when the prophetic word becomes a reality, our wonder and thankfulness grow like never before.

PRAYER

Thank You, Lord, for every prophetic word that has reached, blessed and encouraged me. Help me to develop the prophetic gift You have given me, for You desire that we all should prophesy. In Jesus’ name. Amen.