Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ngày 19/09 Lời Tri Thức

 
Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức. 1 Cô-rinh-tô 12:8 Ân tứ này của Thánh Linh thường xuyên,nhưng không phải luôn luôn,vận hành cùng với ân tứ tiên tri, giống như đường đi kèm với cafê vậy. Đó là lời tri thức siêu nhiên. Nó không bao gồm tất cả tri thức nhưng chỉ một từ, một phần của tri thức. Khi A-na-nia được sai đến Sau-lơ, ông biết rằng Sau-lơ ở trong nhà của Giu-đa trên đường Ngay thẳng. “Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường Ngay thẳng, tìm tên Sau-lơ, người Tạt-sơ, ở nhà Giu-đa; vì người đương cầu nguyện,” (Công vụ 9:11)

Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức.

1 Cô-rinh-tô 12:8

Ân tứ này của Thánh Linh thường xuyên,nhưng không phải luôn luôn,vận hành cùng với ân tứ tiên tri, giống như đường đi kèm với cafê vậy. Đó là lời tri thức siêu nhiên. Nó không bao gồm tất cả tri thức nhưng chỉ một từ, một phần của tri thức. Khi A-na-nia được sai đến Sau-lơ, ông biết rằng Sau-lơ ở trong nhà của Giu-đa trên đường Ngay thẳng. “Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường Ngay thẳng, tìm tên Sau-lơ, người Tạt-sơ, ở nhà Giu-đa; vì người đương cầu nguyện,” (Công vụ 9:11). Nhờ Đức Thánh Linh mà A-na-nia nhận được một tri thức đủ để làm một điều đúng. Chìa khóa của tất cả các ân tứ của Thánh Linh là sự mặc khải. Trong 1 Cô-rinh-tô 12:7 nói rằng “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.”

Nói cách khác thì lời tri thức không phải là lời bình thường, hàn lâm hay tri thức do việc học mà có hay là kinh nghiệm chung của con người. Đây là một thông tin, đượcbày tỏ  bởiThánh Linh nếu không thì chúng ta không thể nào biết được. Tri thức có liên quan tới những sự kiện. Một lời tri thức là một phần của sự việc mà Thánh Linh bày tỏ một cách siêu nhiên để giải thích hay phơi bàyđiều gì đó để trợ giúp. Nó không phải là thông tin vô ích. Mục đích của nó không phải để chứng minh những năng lựchuyền bí. Nó là một lời từ Đức Thánh Linh không phải để tôn cao người đưa ra sứ điệp nhưng để ban cho sự giúp đỡ siêu nhiên trong những hoàn cảnh khó khăn.

Nếucàng cónhiều người tin Chúa nhận lãnh và nói lời tri thức thì nó sẽ không còn bị nhìn nhận như là một sự lạ lùng hay nhấn mạnh đặc biệt. Nó sẽ trở thành bình thường cho tất cả mọi tín đồđể sống trong chiều kích siêu nhiên của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện:Cảm tạ Chúa vì ban cho chúng con Đức Thánh Linh để tất cả mọi người tin Chúa có thể sống trong chiều kích siêu nhiên và truyền đạt những kế hoạch của Ngài tới người khác thông qua Thánh Linh. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

The Word of Knowledge

For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit.
1 Corinthians 12:8

 

This gift of the Spirit often, yet not always, functions together with the gift of prophecy, just as sugar goes with coffee. It is a supernatural word of knowledge. It does not include all knowledge but just a word, a fragment of knowledge. When Ananias was sent to Saul, he learned that Saul was at the house of Judas on Straight Street. “So the Lord said to him, ‘Arise and go to the street called Straight, and inquire at the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he is praying’ ” (Acts 9:11). Through the Holy Spirit Ananias received sufficient knowledge to do the right thing. The key to all the gifts of the Spirit is revelation. In 1 Corinthians 12:7 it says, “But the manifestation (revelation, Swedish translation) of the Spirit is given to each one for the profit of all.”

In other words, a word of knowledge is not ordinary, academic or learned knowledge or general human experience. It is information, revealed by the Spirit that we otherwise would not know about. Knowledge has to do with facts. A word of knowledge is a fragment of facts that the Spirit reveals supernaturally to explain or disclose something in order to assist. It is not nonsense information. Its purpose is not to demonstrate mystical powers. It is a word from the Holy Spirit that does not exalt the messenger but provides supernatural help in a difficult situation.

If more believers received and delivered words of knowledge, it would not be perceived as strange or over-emphasized. It would be normal for all believers to live in God’s supernatural dimension.
 

PRAYER

Thank You, Lord, for giving us the Holy Spirit so that all believers can live in the supernatural dimension and communicate Your plans to others through Your Spirit. In Jesus’ name. Amen.