Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ngày 22/09 Thông Giải Tiếng Lạ

Khi tôi đang nói với những sinh viên không tin Chúa, những câu hỏi liên quan đến việc nói tiếng lạ thường nổi lên trong suốt thời gian đặt câu hỏi. Thật vui được trả lời những câu hỏi như thế. Những sinh viên tỏ ra rất thích thú khi họ được giải thích rằng đó không phải là trạng thái loạn thần kinh nhưng là Đức Thánh Linh ban cho một hoặc nhiều mạch của ngôn ngữ, dù đó là ngôn ngữ của loài người hay ngôn ngữ của thiên sứ là điều mà chúng ta không thể hiểu.

Người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy.

1 Cô-rinh-tô 12:10

 

Khi tôi đang nói với những sinh viên không tin Chúa, những câu hỏi liên quan đến việc nói tiếng lạ thường nổi lên trong suốt thời gian đặt câu hỏi. Thật vui được trả lời những câu hỏi như thế. Những sinh viên tỏ ra rất thích thú khi họ được giải thích rằng đó không phải là trạng thái loạn thần kinh nhưng là Đức Thánh Linh ban cho một hoặc nhiều mạch của ngôn ngữ, dù đó là ngôn ngữ của loài người hay ngôn ngữ của thiên sứ là điều mà chúng ta không thể hiểu.

Có những lần khi tôi nhận lãnh những lời nói mà người nghe sau đó nói với tôi rằng họ hiểu một cách trọn vẹn. Nhưng tôi không hiểu chút gì hết. Ân tứ thông giải thứ tiếng lạ là một kiểu của lời nói tiên tri. Khi sự thông giải đến, nó thường không phải là thông giải từng chữ một nhưng thường là tập trung vào khía cạnh quan trọng nhất. Đó là chủ đề chính yếu của sứ điệp được ban cho. Và khi sứ điệp này được nghe bởi người mà nó chủ đích đến thì người đó tập trung nhiều vào nội dung của sứ điệp hơn là sự thông giải được ban cho như thế nào.

Nói tiếng lạ với mục đích gây dựng chính con người bên trong chúng ta không cần sự thông giải. Đây là điều giữa Chúa và chúng ta và Chúa hiểu. Tuy nhiên, nhiều sứ điệp trong tiếng lạ không nên được phát ra trong buổi nhóm Hội thánh mà không có sự thông giải, vì những sứ điệp này không phải là phước hạnh cho Hội thánh trừ khi chúng được hiểu. Điều quan trọng không phải là nói tiếng lạ bởi tự mình nhưng phải là trên sứ điệp rõ ràng và có sức ảnh hưởng mà Chúa muốn nói với lòng của dân sự.

Cầu nguyện:Cảm tạ Chúa vì mong muốn ban ân tứ thông giải tiếng lạ khi Ngài ban ân tứ nói tiếng lạ. Hãy giúp con có thể thông giải tiếng lạ. Trong danh Chúa Jêsus Amen.