Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ngày 23/09 Ân Tứ Đức Tin

Không có gì phải nghi ngờ rằng Đa-ni-ên có ân tứ đức tin. Khi ông bị ném vào hang sư tử, ông đã không phản ứng giống Sam-sôn hay Đa-vít. Ông đã không đánh chết sư tử. Ông ngủ qua đêm với chúng trong niềm tin rằng ngày hôm sau ông sẽ rời hang mà không bị hại gì. Ân tứ đức tin bắt đầu vận hành trong những hoàn cảnh đặc biệt. Nó là một lượng đức tin mà tất cả các tín đồ đã được ban cho được gia tăng và mạnh mẽ thêm lên.

Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh;

1Cô-rinh-tô 12:9

Không có gì phải nghi ngờ rằng Đa-ni-ên có ân tứ đức tin. Khi ông bị ném vào hang sư tử, ông đã không phản ứng giống Sam-sôn hay Đa-vít. Ông đã không đánh chết sư tử. Ông ngủ qua đêm với chúng trong niềm tin rằng ngày hôm sau ông sẽ rời hang mà không bị hại gì. Ân tứ đức tin bắt đầu vận hành trong những hoàn cảnh đặc biệt. Nó là một lượng đức tin mà tất cả các tín đồ đã được ban cho được gia tăng và mạnh mẽ thêm lên.

Trong những hoàn cảnh cụ thể, khi cần một lượng đức tin phi thường thì ân tứ này vận hành. Khi những người khác bắt đầu lo lắng, bạn trở nên bình thản một cách siêu nhiên. Khi những người khác cảm thấy áp lực, bạn cảm thấy hạnh phúc. Khi những người khác không thấy được giải pháp cho vấn đề, bạn biết giải pháp đang đến. Đức tin là sự tin chắc của những điều không nhìn thấy, và ân tứ của đức tin minh họa cho điều này. Bạn tin chắc trọn vẹn về điều mà không ai dám chắc. Ân tứ của đức tin mang bạn xuyên qua những hoàn cảnh khó khăn nhất và những hoàn cảnh bất khả thi, vượt qua được những cản trở lớn nhất.

Đức tin không thụ động nhưng là chắc chắn. Nó không phải là phi hiện thực nhưng nó chứa đựng một thực tế lớn hơn. Ân tứ đức tin quăng hòn núi xuống biển và chờ đợi điều lớn lao từ Chúa. Không gì là không thể cho người có ân tứ đức tin mà trái lại, sự đáp lời cầu nguyện trong những hoàn cảnh bất khả thi nhất là điều đương nhiên. Ân tứ đức tin không phải là sự kiêu ngạo, nó đơn thuần là biết rằng, nó biết, chắc chắn biết rằng Đức Chúa Trời là thành tín, sẵn lòng và có thể cứu giúp thậm chí trong những hoàn cảnh đen tối nhất.

Cầu nguyện:Cảm tạ Chúa vì sự đáp lại với đức tin. Cảm tạ Ngài vì làm mạnh mẽ đức tin mà con đã có thông qua ân tứ đức tin. Ngài luôn ban cho điều chúng con cần. Trong danh Chúa Jêsus Christ. Amen.

September 23

The Gift of Faith

To another [is given] faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit.

1 Corinthians 12:9

Daniel undoubtedly had the gift of faith. When he was cast into the den of lions, he did not react like Samson or David. He did not beat the lions to death. He spent the night with them in belief that, the following day, he would leave the den unharmed. The gift of faith begins to operate in specific situations. It is an increased and stronger measure of the faith that all believers already have been given.

In certain situations, where an extra measure of faith is needed, this gift comes into operation. When others start to worry, you are supernaturally calm. When others become depressed, you are happy. When others cannot see solutions to the problem, you know the solution is on its way. Faith is the conviction of things not seen, and the gift of faith epitomizes this. You are fully convinced about something that no one else is sure about. The gift of faith carries you through the most difficult circumstances and impossible situations, past the biggest hindrances.

Faith is not passive, but it is secure. It is not unrealistic, but it encompasses a larger reality. The gift of faith casts mountains into the sea and expects mighty things from God. Nothing is impossible for the person with the gift of faith; on the contrary, answered prayer in the most impossible situations is a matter of course. The gift of faith is not arrogant; it simply knows that it knows that it knows that God is faithful, willing and able to save, even in the darkest circumstances.

Prayer: Thank You, God, for responding to faith. Thank You for strengthening the faith we already have through the gift of faith. You always provide what we need. In Jesus’ name. Amen.