Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ngày 25/09 Đức Chúa Trời Của Mọi Sự Yên Ủi

Thực tế là chúng ta tin Chúa không có nghĩa chúng ta được miễn khỏi những nan đề. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ không nhận được sự giúp đỡ. Những người chống đối sự dạy dỗ trong Kinh Thánh về đức tin thường cho rằng sự dạy dỗ đức tin khẳng định thực trạng phi-nan-đề. Nhưng điều đó là không đúng. Những nan đề và những khó khăn sẽ đến nhưng vẫn có chiến thắngtrong hoàn cảnh và sự giúp đỡ khỏi những hoàn cảnh.

Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi, Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!

2 Cô-rinh-tô 1:3-4

Thực tế là chúng ta tin Chúa không có nghĩa chúng ta được miễn dịch khỏi những nan đề. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ không nhận được sự giúp đỡ. Những người chống đối sự dạy dỗ trong Kinh Thánh về đức tin thường cho rằng sự dạy dỗ đức tin khẳng định thực trạng phi-nan-đề. Nhưng điều đó là không đúng. Những nan đề và những khó khăn sẽ đến nhưng vẫn có chiến thắngtrong hoàn cảnh và sự giúp đỡ khỏi những hoàn cảnh.

Chúa Jêsus là Đấng Sống, là Đấng có thể cứu giúp bất cứ ai đến với Ngài. Thật là nguy hiểm khi Cơ đốc nhân không chờ đợi là Đức Chúa Trời vừa muốn vừa có khả năng để bước tới và giúp đỡ chúng ta theo như Lời của Ngài. Cơn bão sẽ đến nhưng Chúa Jêsus ở cùng chúng ta. Đôi khi chúng ta không biết điều gì đang xảy ra hay tại sao nó đang xảy ra. Có lẽ chúng ta cảm thấy giống với Phao-lô trong cơn bão của Địa Trung Hải, hết ngày này qua ngày khác không hề có sự cứu trợ hay dấu hiệu của sự thoát nạn. Dù chúng ta có thấy những giải pháp cho vấn đề của chúng ta hay không thì Chúa vẫn là Chúa. Ngài không phải là Chúa ở quá xa, chỉ đơn thuần quan sát chúng ta. Ngài đến gần thông qua Chúa Jêsus Christ và Ngài là Chúa của mọi sự yên ủi. Bất kể sự yên ủi nào chúng ta cần đều có trong Ngài, bất cứ lúc nào dù sao chăng nữa thì chúng ta cũng cần điều đó.

Ngài không muốn chúng ta nản chí hay tuyệt vọng. Tuyệt vọng là biểu hiện cuối cùng của sự nghi ngờ. Chúng ta mất chỗ đứng của mình và dần dần chìm sâu vào trong bóng tối. Vì thế, Đức Chúa Trời là Chúa của mọi sự yên ủi. Ngài muốn cho chúng ta thấy rằng bất kể sự tăm tối xung quanh chúng ta, Ngài vẫn là sự sống của chúng ta. Trong sự sáng Ngài chúng ta có sự sáng. Trong sự sống của Ngài chúng ta có sự sống. Và một khi chúng ta đã có Ngài, những hoàn cảnh của chúng ta không còn quá quan trọng. Vì Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua. Nhờ Ngài sẽ lại có hy vọng. Trong Ngài chúng ta hàng ngày nhận lãnh sức mới và sự yên ủi.

Cầu nguyện:Cảm tạ Chúa vì yên ủi con trong mọi nỗi sầu não của mình và vì sự can đảm mới mà con nhận lãnh thông qua Ngài. Trong Danh Chúa Jêsus. Amen.

September 25

The God of All Comfort

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by God.

2 Corinthians 1:3-4

The fact that we believe in God does not exempt us from problems. But neither does it mean that we will not receive help. Opponents of biblical teaching on faith often hold that faith teaching claims a problem-free existence. But this is not true. Problems and difficulties will come, but there is victory in the situation and helpoutof the situation.

Jesus is a living Jesus who can fully save everyone who comes to Him. It is dangerous when Christians do not expect that God both wants and is able to step in and help us according to His Word. Storms will come, but Jesus is with us. Sometimes we do not know what is happening or why it is happening. We might feel like Paul on the stormy Mediterranean, day after day with no relief from the storm and no sign of rescue. Whether we see solutions to our problems or not, God is still God. He is not a God who is far off, merely observing us. He has come near through Jesus Christ, and He is the God of all comfort. Whatever comfort we need is available in Him, whenever and however we need it.

He does not want us to be discouraged or despaired. Despair is the ultimate expression of doubt. We lose our foothold and sink deeper and deeper into darkness. Therefore, God is the God of all comfort. He wants to show us that, regardless of the darkness around us, He is still our life. In His light we have light. In His life we have life. And if we have Him, our circumstances are not so significant after all. God will take us through. Through Him hope returns. In Him we daily receive new strength and comfort.

Prayer: Thank You, God, for comforting me in all my distress and for the new courage I receive through You. In Jesus’ name. Amen.