Search
Tuesday 21 November 2017
  • :
  • :

Ngày 26/09 Chịu khổ Vì Đấng Christ

Không ai được miễn nhiễm khỏi những nan đề. Tuy nhiên, trong Chúa Jêsus, có một sự bảo vệ và phước hạnh là thứ mà không tồn tại cho những ai khước từ Ngài và chỉ dựa vào sức của con người. Thật rõ ràng là sự cứu rỗi, phước hạnh và sự bảo vệ thật quan trọng trong thế gian này cũng như trong thế giới tương lai. Khi chúng ta được Đức Thánh Linh dẫn dắt, chúng ta sẽ tránh được rất nhiều đau khổ. Qua những phước hạnh giao ước, chúng ta có thể đến gần sự giàu có vô cùng trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa chan cũng thể ấy

2 Cô-rinh-tô 1:5

Không ai được miễn nhiễm khỏi những nan đề. Tuy nhiên, trong Chúa Jêsus, có một sự bảo vệ và phước hạnh là thứ mà không tồn tại cho những ai khước từ Ngài và chỉ dựa vào sức của con người. Thật rõ ràng là sự cứu rỗi, phước hạnh và sự bảo vệ thật quan trọng trong thế gian này cũng như trong thế giới tương lai. Khi chúng ta được Đức Thánh Linh dẫn dắt, chúng ta sẽ tránh được rất nhiều đau khổ. Qua những phước hạnh giao ước, chúng ta có thể đến gần sự giàu có vô cùng trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Nhưng đồng thời, những tấn công khác cũng sẽ đến – những sự chịu khổ vì cớ Đấng Christ. Là những tín đồ, chúng ta phải nhận thức được những loại đau khổ nào chúng ta phải được cứu khỏi nhờ những điều Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta. Đồng thời, chúng ta phải nhận thức được loại chịu khổ chúng ta sẵn sàng đón nhận vì cớ chúng ta theo Chúa Jêsus. Nhiều tín hữu không nhận thức được về chiến trận thuộc linh. Do đó họ không hiểu những gì đang xảy ra khi những tấn công đến.

Phao-lô đã cầu nguyện xin sự bảo vệ và mở các cánh cửa để ông rao giảng. Trong 2 Ti-mô-thê 3:12, ông nói, “Tất cả những ai khao khát sống thánh khiết trong Chúa Jêsus sẽ phải chịu những sự bắt bớ”. Sự tấn công sẽ đến, cả từ thế gian lẫn những Cơ đốc sống theo xác thịt. Điều này có thể dẫn đến sự chán nản, đơn độc, cách ly, và tuyệt vọng và nó có thể kết cục trong tự thương hại và cay đắng. Hoặc là Đức Chúa Trời có thể xoay chuyển hoàn cảnh xung quanh để khiến các tín hữu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Phao-lô nói với Ti-mô-thê phải “chịu như một người lính dũng cảm của Chúa Jêsus Christ” (2 Ti-mô-thê 2:3). Chúa Jêsus giúp bạn vượt qua những sự chống nghịch. Ngài làm bạn nên mạnh khi mọi người kinh miệt và không hiểu bạn. Ngài sẽ dẫn dắt bạn bất chấp những nỗ lực của người khác cản trở bạn. Ngài sẽ phán với bạn khi những người khác xoay mặt với bạn. Do đó, bạn sẽ không bao giờ chạy khỏi Ngài, bạn phải chạy đến với Ngài.

Cầu nguyện:Cám ơn Chúa vì có những sự chịu khổ mà con phải mang. Hãy chỉ cho con biết đó là gì và giúp con mang sự chịu khổ đó vì Ngài và với Ngài. Trong Danh Chúa Jêsus. Amen.

September 26

Suffering for Christ

For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds through Christ.

2 Corinthians 1:5

No one is exempt from problems. However, in Jesus there is a protection and blessing that does not exist for those who exclude Him and rely solely on human strength. It is obvious that salvation, blessing and protection are important in this world, as well as in the next. When we are led by the Spirit, we avoid a great deal of distress. Through the covenant blessing, we have access to enormous riches in Jesus Christ.

But at the same time, other attacks come—sufferings for Christ. We as believers must be aware of what sort of sufferings we have been redeemed from because of what Jesus already has done for us. At the same time we must be aware of what sort of sufferings we can expect because we follow Jesus. Many believers have no knowledge of spiritual warfare. Therefore, they do not understand what is happening when attacks come.

Paul asked for prayer for his protection and for open doors for his preaching. In 2 Timothy 3:12 he says, “All who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution.” Attacks will come, from both the world and carnal Christians. This might lead to depression, loneliness, isolation and despair, and it might end in self-pity and bitterness. Or God can turn the situation around to make the believer stronger than ever.

Paul said to Timothy, “You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ” (2 Timothy 2:3). Jesus helps you through the opposition. He strengthens you when people are scornful and lack understanding. He leads you despite others’ attempt to hinder you. He speaks to you when others turn away from you. Therefore, you should never run from Him; you should run to Him.

Prayer: Thank You, Lord, that there is a suffering that I must bear. Show me what it is, and help me to bear it for and with You. In Jesus’ name. Amen.