Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ngày 27/09 Chúng Ta Tin Cậy Nơi Ngài

Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy, và sẽ cứu chúng tôi; phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa.

2 Cô-rinh-tô 1:10

Hy vọng đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của người tin Chúa. Đó là một sự mong đợi vui mừng và sống động về tương lai. Khi hy vọng tan biến, cuộc sống tự nó suy sụp. Do đó, phải có hy vọng . Phao-lô đã hy vọng rằng Đức Chúa Trời, Đấng đã giải cứu ông rất nhiều lần, sẽ tiếp tục giải cứu ông trong tương lai. Bởi niềm hy vọng đó, ông không bao giờ bỏ cuộc, thậm chí trong lúc khó khăn dường như không thể vượt qua. Hy vọng đã mang cho ông sức mạnh.

Hy vọng của chúng ta không được đặt vào thế gian này. Song hy vọng của chúng ta hướng tới thiên đàng. “Chúng ta giữ điều trông cậy nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn”(hê-bơ-rơ 6:19). Hy vọng neo chúng ta vào cõi đời đời. Hy vọng nói về một tương lại tuyệt vời. Hy vọng nói về những điều mà Đức Chúa Trời đã quyết định sẽ xảy ra. Hy vọng tô điểm cho bức tranh trở nên thật và chắc chắn. Khi hoàn cảnh cố gắng kéo bóng tối xuống, ngăn chúng ta khỏi xem thấy, thì hy vọng mở ra một cái nhìn hoàn toàn khác về hiện thực. Và sự dũng cảm sẽ trở lại. Thường thì tầm nhìn giới hạn của chúng ta gây ra những nan đề. Và những điều chúng ta đang thấy hiện tại đè nặng trên chúng ta.

Hy vọng được neo chặt vào thiên đàng và nhìn vào thiên đàng. Và những điều tồi tệ thì nhìn vào sự thuộc về đất, tương lai tốt đẹp hơn nhìn thấu viễn cảnh hy vọng. Thiên đàng chiến thắng, sự sống chiến thắng. Cõi đời đời sẽ đẩy sự tạm thời sang một bên. Siêu nhiên sẽ chiến thắng tự nhiên. Mục đích cuối cùng của hy vọng, rằng Chúa Jêsus thực sự đang trở lại, mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi.

Cầu nguyện:Cám ơn Chúa, Đức Chúa Trời của con vì hy vọng là có thật, có thật như Ngài  vậy. Và Ngài trở lại mau chóng. Trong Danh Chúa Jêsus .Amen.

September 27

In Him We Trust

…who delivered us from so great a death, and does deliver us; in whom we trust that He will still deliver us.

2 Corinthians 1:10

Hope plays an important role in the life of the believer. It is a lively and joyful expectation concerning the future. When hope disappears, life itself ebbs away. Therefore, hope must remain. Paul had hope that God, who had rescued him many times, would continue to rescue him in the future. Because of this hope, he never gave up, even when he was in difficult, almost impossible, situations. Hope gave him strength.

Our hope is not anchored to this world. Our hope reaches all the way to heaven. “This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the Presence behind the veil” (Hebrews 6:19). Hope anchors us to eternity. Hope speaks about a wonderful future. Hope speaks about what God already has determined will happen. Hope paints a picture of that which is true and certain. When circumstances try to pull the shades down, preventing us from seeing, hope opens up an entirely different view of reality. And then courage returns. It is usually our limited perspective that causes problems. It is usually what we see right now that weighs us down.

Hope is anchored in heaven and sees into heaven. And the worse things look on earth, the better the future looks through the perspective of hope. Heaven wins; life is victorious. Eternity will push aside the temporal. The supernatural will overcome the natural. The final goal of hope, that Jesus really is coming back, is only the beginning.

Prayer: Thank You, Lord, for hope that is real, just as real as You are. And You are soon coming back! In Jesus’ name. Amen.