Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 28/09 Hy Vọng Về Sự Đời Đời.

Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết.

1 Cô-rinh-tô 15:51-53

Cõi đời đời là một điều tuyệt vời không thể diễn tả. Sự kết thúc đời sống vật lý của chúng ta không phải là kết thúc sự tồn tại của chúng ta. Cái chết, mà rất nhiều người sợ hãi và  không muốn đối diện, chỉ có nghĩa là chúng ta tiến về phía trước. Điều đó có nghĩa là cõi đời đời, mà Thiên Chúa đã đặt trong lòng của chúng ta, cứ kéo dài mãi.

Hy vọng về thiên đàng là điều tuyệt vời nhất mà một tín hữu có được. Đồng thời, nó là những gì thế gian chế nhạo nhiều nhất . Và có lẽ đó là những gì các tín hữu bị mất một cách nhanh chóng nhất. Chúng ta dễ trở nên thế tục và đầy lo lắng. Chúng ta lo lắng không biết mình là ai, lo về tư cách, địa vị của mình, lo về những điều mình sở hữu và không biết người khác nghĩ gì về bản thân.  Tất cả những điều này rất quan trọng với chúng ta trong cuộc sống này, và Đức Chúa Trời không mong chờ chúng ta sống như nhà tu khổ hạnh. Ngài có rất nhiều điều cho chúng ta trong thế giới này. Nhưng chúng ta không thuộc về thế giới này. Chúng ta thực sự đang trên con đường đến một thế giới khác.

Tất cả mọi điều này, những điều chúng ta đang sống trong nó và vì nó, là thoáng qua. Nó thay đổi. Nó biến mất. Trong đấng Christ một ngày nào đó tất cả sẽ được che phủ bằng sự đời đời. Vì vậy, chúng ta không thể coi những điều này như những ngôi sao dẫn đường hay những điểm trợ giúp cho đời sống, đó là những thứ sẽ qua đi. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ luôn còn. Những điều này sẽ biến mất. Nhưng Đức Chúa Trời là vĩnh cửu. Con người bên trong của chúng ta không bao giờ được gắn liền với những sự thuộc về thế gian. Tâm linh của chúng ta, vốn là đời đời, tìm kiếm sự đời đời. Và chỉ trong cõi đời đời, trong Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể nhận được sự bình an, sức mạnh và mục đích. Đa-vít cho biết khi ông đã có Đức Chúa Trời trên trời, ông không thiếu gì trên đất. Và ông đã có rất nhiều. Nhưng ông đã không cần những điều này, và chúng không thể được sử dụng để đạt đến mục tiêu cuối cùng của đời ông— là sự nhận biết Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện:Chúa ơi, Ngài là vĩnh cửu. Chỉ trong Ngài thì sự khát khao về cõi đời đời của con người bề trong của con mới được thỏa mãn. Ngài đã tạo dựng con cho riêng Ngài. Chỉ trong Ngài con sẽ mãi nhận được mọi điều con cần. Trong danh Chúa Jêsus, Amen.

September 28

Hope for Eternity

Behold, I tell you a mystery: We shall not all sleep, but we shall all be changed—in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.

1 Corinthians 15:51-53

Eternity is something incredibly fantastic. The end of our physical life is not the end of our existence. Death, which so many people fear and would rather not face, only means that we go onward. It means that eternity, which God has laid in our hearts, carries on forever.

The hope of heaven is the most wonderful thing a believer has. At the same time, it is what the world mocks most of all. And perhaps it is what believers lose most quickly. We so easily become worldly and full of worry. We worry about what we are, our titles, our positions, what we possess and what others think of us. All these things matter so much to us in this life, and God does not expect us to live as ascetics. He has so much for us in this world. But we are not of this world. We are truly on our way to another world.

All this, which we live in and of, is transient. It changes. It disappears. In Christ it will one day be covered with the everlasting. Therefore, we cannot have these things as guiding stars or points of support for our life; these are things that will pass away. But God will remain. These things will disappear. But God is eternal. Our inner man must never become attached to that which is worldly. Our spirit, which is eternal, seeks that which is eternal. And only in the eternal, in God, can we receive peace, strength and purpose. David said that when he had God in heaven, he lacked nothing on earth. And he had a lot. But he did not need these things, and they could not be used to reach his ultimate goal—to know God.

Prayer: God, You are eternal. Only in You can my inner man’s longing for eternity be satisfied. You have created me for Yourself, and only in You will I forever receive everything I need. In Jesus’ name. Amen.