Search
Tuesday 21 November 2017
  • :
  • :

(Video) “Làm Việc Theo Đội” – 16 bài giảng về xây dựng đội ngũ (MS. K. G)

Bạn sẽ gặp gỡ những con người vô cùng quý báu trong đội ngũ làm việc của Phao-lô và nhiều gương mẫu làm việc theo đội ngũ từ Kinh thánh. Loạt bài học rất sống động và thú vị chắc chắn khích lệ các lãnh đạo Hội thánh xây dựng một đội ngũ vững mạnh cho Chúa.

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Phần 9

Phần 10

Phần 11

Phần 12

Phần 13

Phần 14

Phần 15

– Trung Toàn –