Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 29/09 Chăm Sự Không Thấy Được

Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được

2 Cô-rinh-tô 4:17-18a

Phao-lô đã gặp Chúa Jêsus phục sinh. Ông cũng đã ở trong tầng trờithứ ba. Sau những trải nghiệm này, ông không bao giờ có thể được thỏa mãn hoàn toàn với những thứ thuộc về thế gian, có thể nhìn thấy và thoáng qua. Chỉ có cái nhìn của Chúa mới có thể thỏa mãn đầy đủ. Chỉ có sự động chạm từ Đấng Vĩnh Cửu mới có thể làm chúng ta thỏa mãn hoàn toàn. Mọi thứ khác sẽ chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Bi kịch của nhân loại là con người đang không ngừng đuổi theo những thứ không lâudài. Lạcthú, vinh dự, quyền lực, của cải có thể khiến một người bán đi tâm hồn của mình. Con người hiếnđời sống mình cho những thứ không thể cứu, giúp, giải phónghay ban phước cho đời sống họ.

“Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.” (Ma-thi-ơ 6:32)

Đức chúa Trời biết chúng ta cần nhiều thứ trong cuộc sống này, và Ngài cũng không từ chối chúng ta bất cứ một điều gì trong những điều đó.Nhưng điều đó không có nghĩa làchúng ta sẽ theo đuổi những thứ đó hay bán cả cuộc sống của chúng ta để đạt đượcchúng. Chúng ta không nên tập trung quá vào chúng. Bất cứ thứ gì chúng ta tập trung vào sẽ giành lấy sự chú ý của chúng ta, và bất cứ điều gì giữ sự chú ý của chúng ta sẽ nắm giữ cuộc sống của chúng ta.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta tập trung vào những thứ tồn tại lâu dài. Chỉ có điều vĩnh cửu còn mãi. Chỉ những điều mới còn lại trên thiên đàng. Chỉ những điều đến từ trên cao còn mãi. Mọi thứ khác bị xé rách, bị đục khoét bởi mối mọt, thay đổi và đổ vỡ. Nếu chúng ta tập trung vào những điều này, chúng ta cũng sẽ chịu chung số phận. Vì vậy, chúng ta cần phải tập trung vào mục tiêu, vào vinh quang. Và khi chúng ta bị tấn công, các cuộc tấn công sẽ không mấy ý nghĩa gì và thoáng qua so với vinh quang tồn tại đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Cha trên trời, cảm tạ Ngài về những điều Ngài chất chứa cho chúng con. Cảm tạ Ngài vì vinh quang diệu kỳ của Ngài còn mãi mãi. Trong Danh Chúa Jêsus. Amen.

 

September 29

Gaze Fixed on the Unseen

For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen.

2 Corinthians 4:17-18a

Paul had met the resurrected Jesus. He had also been in the third heaven. After these experiences, he could never be fully satisfied with worldly, visible and transient things. Only the sight of God can fully satisfy. Only a touch from the Eternal One can make us fully content. Everything else lasts for only a short time. The tragedy of humanity is that people are continuously chasing after things that will not last. Pleasure, honor, power and wealth can cause a person to sell his soul. People offer their lives to things that cannot save, help, deliver or bless their lives.

“For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things” (Matthew 6:32). God knows that we need many things in this life, and He does not deny us any of them. But it was never intended that we should chase after these things or sell our lives to acquire them. We should not focus on them. Whatever we focus on will capture our attention, and whatever captures our attention captures our life.

God wants us to focus on things that endure. Only that which is eternal endures. Only that which is heavenly remains. Only that which comes from above endures. Everything else is torn apart, is eaten up by moths, changes and breaks down. If we focus on this, we, too, will suffer the same fate. Therefore, we need to focus on the goal, on the glory. And when we are attacked, these attacks are insignificant and transient compared to the glory that endures forever.

Prayer: God in heaven, thank You for what You have in store for us. Thank You for Your awesome glory that lasts forever. In Jesus’ name. Amen.