Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

5 bài giảng Hội thảo truyền giáo (Runer), “Gen” của dòng chảy Lời Sự Sống trên thế giới

Nguyện Lời Chúa qua hội thảo này ích lợi cho đời sống và sự phục vụ của quý tôi tớ Chúa và toàn thể Hội thánh. Amen.

-BBT-