Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Ngày 30/09 Đức Chúa Trời Giữ Lời Hứa Của Ngài.

Vì trong Ngài, tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là “Có”. Do đó, cũng bởi Ngài mà chúng ta đều nói “A-men” để tôn vinh Đức Chúa Trời. 2 Corinthians 1:20

2 Cô-rinh-tô 1:20

Có một thứ mà kẻ thù mong muốn đó là gieo rắc vào trong chúng ta sự nghi ngờ về lời hứa của Đức Chúa Trời. Mọi người thường không giữ được những lời hứa của họ. Trong chúng ta thường có điều không trung thành. Loài người là một loài không trung thực. Do đó, Đức Chúa Trời đã nói trong Dân Số Ký 23:19: “Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, Cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao”. Đức Chúa Trời không giống chúng ta. Mọi điều Ngài nói, Ngài sẽ làm. Mọi điều Ngài hứa, Ngài sẽ giữ. Ngài hứa với bạn điều gì? Ngài đã bày tỏ cho bạn điều gì? Bạn đã khám phá ra điều gì trong Lời Ngài? Những lời hứa nào Ngài đang thực thi cho bạn? Đó là những châu ngọc quý giá của bạn.

Khi Đức Chúa Trời nói một điều gì đó với bạn, hãy biết rằng bạn được phước. Hãy nhảy nhót và ca hát! Nó đáng giá hơn nhiều so với vàng hay bạc. Lời hứa của Ngài là sự bảo đảm chính cá nhân Ngài cho bạn. Chúng không phải là những giả định mơ hồ hay những lời nói khéo mà không bao giờ được hoàn thành. Chúng không phải là một vài điều được nói rồi bị quên đi. Ngược lại, Đức chúa Trời chính Ngài sẽ bảo đảm mọi từ, mọi lời hứamà Ngài đã banrasẽ được hoàn thành trên đời sống bạn. Tại sao? Bởi vì Ngài đã gắn một lời thề với lời hứa Ngài. “Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi, thì dùng lời thề”( Hê-bơ-rơ 6:17).

Để chứng tỏ Ngài nghiêm túcthể nào, Ngài đã đểChúa Jêsus, huyết Ngài, sự chết, sự sống lại là một dấu ấn trên mọi thứ mà Ngài đã hứa. Trong Chúa Jêsus, mọi lời hứa mà Đức chúa Trời đã banvà sẽ ban chođều là phải và Amencả. Đức chúa Trời không nói không, bản chất tình yêu Ngài nói: Được! và Ngài còn nói thêm: Amen. Điều này có nghĩa là: hãy được thành. Cũng giống như trong công cuộctạo dựng: Hãy có sự sáng! Thì có sự sáng!

Cầu nguyện: Cám ơn Chúavì những lời hứa không hề thay đổi của Ngài. Những lời hứa Ngài là vững chắc. Con có thể luôn luôn tin cậy vào Ngài. Trong Danh Chúa Jêsus. Amen.

September 30

God Keeps His Promises

For all the promises of God in Him are Yes, and in Him Amen, to the glory of God through us.

2 Corinthians 1:20

If there is one thing the enemy desires it is to sow doubt concerning God’s promises to us. People often fail to keep their promises. There is something disloyal about us. Mankind is a disloyal species. Therefore, the Lord says in Numbers 23:19: “God is not a man, that He should lie, nor a son of man, that He should repent. Has He said, and will He not do? Or has He spoken, and will He not make it good?” God is not like us. Everything He says, He does. Everything He promises, He keeps. What has He promised you? What has He revealed to you? What have you discovered in His word? Which promises has He made living for you? These are your precious jewels.

When God says something to you, consider yourself blessed. Dance and sing! It is worth more than gold or silver. His promises are His personal guarantees to you. They are not some vague assumptions or fair words that never can be fulfilled. They are not something said and then forgotten. On the contrary, God will personally ensure that every word, every promise He has ever given, is fulfilled in your life. Why? Because He has attached an oath to His promises. “Thus God, determining to show more abundantly to the heirs of promise the immutability of His counsel, confirmed it by an oath” (Hebrews 6:17).

To further prove how serious He is, He allowed Jesus, His blood, death and resurrection to be a seal over everything He has promised. In Jesus all the promises God has ever given, and ever will give, have their Yes and Amen. God does not say no; His loving nature says: Yes! And to this He adds: Amen! This means: Let it be done! Just as it was in creation: Let there be light! And there was light!

Prayer: Thank You, God, for Your irrevocable promises. Your promises are valid. I can always trust in You. In Jesus’ name. Amen.