Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Người Ảnh Hưởng Trong Gia đình – Bài Giảng Chúa Nhật 10/03/2013-Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

I Phi-e-rơ 3: 1-6 nói gì về người có ảnh hưởng trong thể chế đầu tiên Chúa lập ra trên đất này – người vợ trong gia đình? Những gì là đức tính của một người giúp đỡ tốt? Những gì chị em nên làm trọn vì cớ Chúa và để được Chúa đưa vào sản nghiệp như lời Ngài đã hứa? Ngày quốc tế phụ nữ mỗi năm lại qua đi nhưng lời dạy của Chúa với họ thì còn lại đời đời. Hãy nghe bài giảng tuần này để hiểu cách sống của người vợ có ảnh hưởng như thế nào, và có khả năng bắt phục chồng mình ra sao…