Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Nền Tảng Cho Mọi Quyết Định Đúng Đắn-Bài Giảng Chúa Nhật 24/03/2013

Một khi bạn hiểu điều quan trọng này, sẽ không còn bất cứ rủi ro hay khó khăn gì trong đời sống có thể làm bạn thất vọng. Môi-se đã từng cầu xin Chúa đi cùng mình và dân sự đến vùng đất hứa cho kỳ được, Phao-lô thì coi mọi điều như rơm rác so với sự nhận biết Chúa và cứ ở trong mối quan hệ với Chúa. Trên nền của mối quan hệ này, bạn sẽ thấy cuộc sống mình có những thay đổi lớn lao…