Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Tín Lý Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống

TÓM TẮT VỀ TÍN LÝ CỦA

HỘI THÁNH TIN LÀNH LỜI SỰ SỐNG

 Sự dạy dỗ trong Hội thánh Lời Sự Sống căn bản được phản ánh trong những tuyên bố tín lý sau:

1.
Chúng tôi tin vào sự thần cảm và thẩm quyền của Kinh thánh. Kinh thánh không sai lầm, bất biến, là thẩm quyền duy nhất và cuối cùng trong mọi vấn đề về niềm tin và hành vi.
(2 Ti-mô-thê 3:16; 1 Cô-rinh-tô 2:13)
2.
Chúng tôi tin vào Thượng Đế vĩnh hằng, Đấng bày tỏ Ngài như một Đức Chúa Trời tồn tại trong ba thân vị: Cha, Con và Đức Thánh Linh – phân biệt nhưng không phân tách.
(Ma-thi-ơ 28:19; 2 Cô-rinh-tô 13:14)
3.
Chúng tôi tin vào sự sáng tạo, sự thử thách và sự sa ngã của loài người như chép trong sách Sáng thế ký; con người có tội và không có khả năng thực hành được sự công chính của Thượng Đế. (Rô-ma 5:12, 18)
4.
Chúng tôi tin Chúa Jê-sus Christ, Chúa Cứu Thế của con người. Ngài được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, được sinh ra bởi nữ đồng trinh Ma-ri, là Đức Chúa Trời và là Người.
(Lu-ca 1:26-35; Giăng 1:14-18; Ê-sai 7:14; 9:6)
5.
Chúng tôi tin Đấng Cứu Thế đã chết vì tội lỗi của loài người, đã bị chôn và sống lại vào ngày thứ ba, và đã hiện ra cho các môn đồ của Ngài. (1 Cô-rinh-tô 15:1-4; Rô-ma 4:25)
6.
Chúng tôi tin Chúa Jê-sus, trong thân xác, đã thăng thiên, ngồi bên phải Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ trở lại vì Hội thánh của Ngài và đoán xét thế gian. (Giăng 14:2-3; và 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18)
7.
Chúng tôi tin vào sự cứu rỗi các tội nhân bởi ân điển, qua sự ăn năn và đức tin vào công việc trọn vẹn, đầy đủ của Chúa Jê-sus trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta. (Ê-phê-sô 2:8-9; Hê-bê-rơ 9:12, 22; Rô-ma 5:11)
8.
Chúng tôi tin vào phép báp-tem bằng nước trong Danh Cha, Con và Đức Thánh Linh đời đời để hoàn thành mạng lệnh của Chúa Jê-sus Christ. (Ma-thi-ơ 28:19; Công vụ 2:34-36; 19:1-6)
9.
Chúng tôi tin vào phép báp-tem trong Đức Thánh Linh, với hiện tượng nói tiếng lạ theo như Thánh Linh ban cho. (Công vụ 2:1-4; 8:14-17; 10:44-45; Ga-la-ti 3:14-15)
10.
Chúng tôi tin vào sự vận hành của các ân tứ và chức vụ Thánh Linh được kể ra trong 1 Cô-rinh-tô 12-14 và Ê-phê-sô 4, như đã được thể hiện trong Hội thánh thời kỳ đầu.
11.
Chúng tôi tin vào đời sống đầy dẫy Thánh Linh, đời sống nên thánh và sự kính sợ Đức Chúa Trời như sự thể hiện của đức tin Cơ đốc chân chính. (Ê-phê-sô 5:18; 2 Cô-rinh-tô 6:14; 7:1)
12.
Chúng tôi tin vào sự chữa lành thân thể và sự giải phóng khỏi áp chế trong Danh Chúa Jê-sus (Công vụ 4:30; Rô-ma 8:11; 1 Cô-rinh-tô 12:9; Gia-cơ 5:14; Mác 16:17)
13.
Chúng tôi tin vào lễ tiệc thánh dành cho các tín đồ. (1 Cô-rinh-tô 11:28-32; Ma-thi-ơ 26:26-28)
14.
Chúng tôi tin vào hiện thực và sự tồn tại có thân vị của ma quỷ và sự phán xét đời đời trong hồ lửa dành cho ma quỷ cùng những quỷ sứ nó. (Ma-thi-ơ 25:41; Khải huyền 20:14-15)
15.
Chúng tôi tin vào sự sống đời đời cho các tín đồ (Giăng 5:24; 3:16), và sự phán xét đời đời cho những người không tin. (Mác 9:43-48; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9; Khải huyền 20:10-15)
16.
Chúng tôi tin rằng chỉ có một Hội thánh toàn cầu chân chính, được tạo thành từ những tín đồ thật, đồng thời Hội thánh toàn cầu này cũng được tạo thành từ nhiều Hội thánh địa phương. Những Hội thánh này ở dưới quyền tể trị của Chúa Jê-sus Christ, thực hành sự quản lý tự trị dưới quyền của Ngài, tiến hành các công tác và phục vụ nội bộ, cũng như công bố Phúc âm. (Côngvụ 15:22; Ma-thi-ơ 16:18; 18:15-20)
17.
Chúng tôi tin chính quyền được lập bởi Đức Chúa Trời, và các quyền được Đức Chúa Trời lập để ích lợi cho chúng ta. Chúng tôi vâng phục không chỉ vì sợ hình phạt mà còn vì cớ lương tâm, chúng tôi “nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính” như Kinh thánh dạy. Chúng tôi công bố thái độ vâng phục với chính quyền và những người lãnh đạo, và sẽ giúp đỡ trong mọi cách có thể, tương ứng với đức tin của chúng tôi vào Kinh thánh như những công dân Cơ đốc. (Rô-ma 13).

logo hoi thanh 600

Logo chính thức của Hội thánh Lời Sự Sống 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *