Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

BGCN 20/07/2014: Trước Hết Hãy Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời Và Sự Công Bình Của Ngài – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

Vua Sa-lô-môn, một vị vua rất nổi tiếng trong Kinh Thánh từng cầu xin Đức Chúa Trời ban cho ông sự khôn ngoan. Nhưng ông cầu xin sự khôn ngoan không phải cho chính ông mà để Sa-lô-môn có thể cai trị được đất nước, cai trị dân của Chúa, do vậy mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông hơn mọi điều ông cầu xin. Trong Kinh thánh sách Ma-thi-ơ 6:33 có chép “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” Bài giảng Chúa nhật tuần này với chủ đề: Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng.

Bài giảng audio: