Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Ngày 13 – Được Đức Chúa Trời Kêu Gọi

Ngày 13 – Được Đức Chúa Trời Kêu Gọi

“Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây, xin hãy sai tôi” (Ê-sai 6:8)

Đức Chúa Trời không hề trực tiếp kêu gọi Ê-sai – Ê-sai đã thình lình nghe được tiếng Đức Chúa Trời hỏi, “… ai sẽ đi cho chúng ta?” Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời không phải chỉ dành riêng cho một ít người được lựa chọn, nhưng cho tất cả mọi người. Tôi nghe được tiếng gọi của Ngài hay không là tùy thuộc điều kiện của tai tôi, và điều mà tôi nghe được là tùy thuộc thái độ thiêng liêng của tôi. “Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn” (Ma-thi-ơ 22:14). Đây có nghĩa, có rất ít người chứng minh được họ là những người được kêu gọi. Những người được lựa chọn là những người đã có sự tương giao với Đức Chúa Trời qua Cưú Chúa Giê-su Christ và điều kiện thiêng liêng của họ đã được thay đổi và tai họ được mở ra. Kế đến họ nghe “tiếng của Cưú Chúa” liên tục hỏi, “… ai sẽ đi cho chúng ta?” Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không hề gọi riêng ra một ai và ép buộc, “Chính con, hãy đi.” Ngài không hề dùng ý chỉ Ngài làm áp lực trên Ê-sai, Ê-sai đang ở trong sự hiện diện của Ngài, và thình lình ông nghe được tiếng kêu gọi. Và sự đáp lại của ông hoàn toàn do sự tình nguyện, qua sự trả lời, “Có tôi đây! Xin hãy sai tôi.”

Hãy loại bỏ hẳn ý nghĩ trong tâm trí bạn là bạn đang chờ đợi Đức Chúa Trời đến để ép buộc bạn, hay yêu cầu bạn. Khi Cưú Chúa kêu gọi các môn đồ, Ngài làm việc nầy hoàn toàn không vì bất cứ một áp lực nào từ bên ngoài. Lời kêu gọi “Hãy theo Ta” của Ngài, mặc dù thầm lặng nhưng thiết tha và kêu nài, đã thu hút những người nầy là những người đầy tinh thần tiếp nhận (Ma-thi-ơ 4:19). Nếu chúng ta sẵn sàng nhờ Đức Thánh Linh đưa chúng ta đến mặt đối mặt với Đức Chúa Trời, chúng ta cũng sẽ nghe điều mà Ê-sai đã nghe – “tiếng của Cưú Chúa.” Và trong sự tự do hoàn toàn của chính mình bạn cũng sẽ nói lên, “Có tôi đây! Xin hãy sai tôi.”

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons