Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ngày 02 – Sự Cầu Thay Sống Động

Ngày 02 – Sự Cầu Thay Sống Động

“Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin…” (Ê-phê-sô 6:18)

Đang khi chúng ta tiếp tục cầu thay cho người khác, có thể chúng ta sẽ nhận ra rằng sự vâng lời Đức Chúa Trời của chúng ta trong vấn đề cầu thay sẽ làm tổn hại cho người mà chúng ta đang cầu thay nhiều hơn là chúng ta tưởng. Sự nguy hiểm trong vấn đề nầy là vì chúng ta bắt đầu cầu thay trong tinh thần thương hại đối với những người mà chính Đức Chúa Trời đang nâng họ dần lên một trình độ hoàn toàn khác hẳn hơn là nếu Ngài trả lời trực tiếp sự cầu thay của chúng ta. Bất cứ lúc nào chúng ta lui bước, thôi không phản ảnh sự gần giống nhau của chúng ta với Đức Chúa Trời về các mối quan tâm và thích thú của Ngài đối với người khác và chúng ta xen lấn vào bằng sự xúc động thương hại họ, thì mối quan hệ sống động với Đức Chúa Trời bị mất đi. Kế đến chúng ta đặt mối quan tâm và lòng thương hại của chúng ta đối với những người đó trên đường lối chúng ta, và đây chính là sự cố ý chỉ trích Đức Chúa Trời.

Không thể nào chúng ta có thể cầu thay cách sống thực và hữu hiệu được trừ ra chúng ta biết cách chắc chắn và trọn vẹn về Đức Chúa Trời. Và kẻ phá hoại nguy hiểm nhất của mối tương giao đầy lòng tin cậy nầy, một sự tương giao vô cùng cần thiết cho công tác cầu thay, chính là lòng thương hại cá nhân của chúng ta và tính thiên vị dành sẵn bên trong chúng ta. Sự giống nhau với Đức Chúa Trời là chìa khoá của công tác cầu thay, và bất cứ lúc nào chúng ta dừng lại không phản ảnh sự giống nhau với Ngài thì đó là vì chúng ta đã dành lòng thương hại của chúng ta cho người khác, chứ không phải vì tội lỗi. Hầu như không phải tội lỗi ngăn trở tình tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời trong lĩnh vực cầu thay, nhưng chính là sự thương hại. Chính lòng thương hại cho bản thân chúng ta hay cho người khác khiến chúng ta nói lên, “Tôi sẽ không để cho việc đó xảy ra” Và lập tức chúng ta bị ra khỏi mối tương quan sống động đó với Đức Chúa Trời.

Công tác cầu thay sống động sẽ không để cho bạn có thì giờ hay xu hướng cầu nguyện cho riêng bản thân “buồn bã và tội nghiệp” của mình. Bạn không cần phải tranh đấu để loại khỏi tâm trí bạn sự suy nghĩ về chính mình, bởi vì các sự suy nghĩ đó cũng không có trong tâm trí bạn để bạn phải tranh đấu loại bỏ nó khỏi tâm trí mình. Bạn hoàn toàn giống nhau với Đức Chúa Trời về lòng quan tâm và sự thích thú của Ngài đối với đời sống người khác. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sáng suốt nhìn thấy đời sống của người khác để kêu gọi chúng ta cầu thay cho họ, chứ tuyệt đối không phải vì cớ đó mà chúng ta có thể chỉ trích họ cách quá đáng.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons