Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 21/10 – Sự Minh Chứng Của Đức Thánh Linh

Ngày 21/10 – Sự Minh Chứng Của Đức Thánh Linh

“Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta …” (Rô-ma 8:16)

Chúng ta đang rơi vào sự nguy hiểm của tinh thần trả giá với Đức Chúa Trời mỗi khi chúng ta đến với Ngài – chúng ta muốn có sự chứng kiến của Đức Thánh Linh trước khi làm điều mà Đức Chúa Trời bảo chúng ta làm.

Tại sao Đức Chúa Trời không bày tỏ chính Ngài cho bạn? Ngài không thể làm việc đó. Không phải Ngài sẽ không làm, nhưng Ngài không thể làm được, bởi vì bao lâu mà bạn vẫn không từ bỏ chính bản thân bạn cho Ngài qua sự hoàn toàn đầu phục Ngài, bạn cản trở đường lối Ngài. Tuy nhiên một khi bạn đã làm điều nầy, lập tức Đức Chúa Trời sẽ minh chứng về Ngài cho bạn – Ngài không thể minh chứng với bạn, nhưng Ngài tức khắc minh chứng với chính bản chất của Ngài bên trong bạn. Nếu bạn nhận được chứng cớ của Đức Thánh Linh trước khi thực tế và lẽ thật đến qua sự vâng lời, thì kết quả đó chỉ là sự xúc động tình cảm. Nhưng khi bạn hành động trên căn bản của sự cưú chuộc, và chấm dứt tranh luận cách bất kính đối với Đức Chúa Trời, thì lập tức Ngài ban cho bạn chứng cớ của Ngài. Liền ngay khi bạn từ bỏ lý luận và cãi vã theo ý riêng mình, thì Đức Chúa Trời sẽ minh chứng điều Ngài đã làm, và bạn sẽ kinh ngạc vô cùng về thái độ hoàn toàn bất kính của mình vì đã để Ngài phải chờ đợi. Nếu bạn đang tranh luận về Ngài có thể hoặc không có thể giải cưú bạn khỏi tội lỗi, thì thà bạn để cho Ngài cứ làm việc đó cho bạn hoặc bạn nói thẳng với Ngài là Ngài không thể nào làm việc đó được. Đừng viện dẫn người nầy hay người kia với Ngài. Hãy đơn giản vâng theo Ma-thi-ơ 11:28, “Hãy đến cùng ta, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng ….” Hãy đến, nếu bạn đang mệt mỏi, và hãy xin, nếu bạn biết mình xấu (xem Lu-ca 11:9-13).

Thánh Linh của Đức Chúa Trời minh chứng cho sự chuộc tội của Cưú Chúa, và không cho điều gì khác hơn nữa. Ngài không thể minh chứng cho các lý lẽ của chúng ta. Chúng ta thường lầm lẫn sự đơn giản đến từ các quyết định tự nhiên của lương tri với sự xác chứng của Đức Thánh Linh, nhưng Đức Thánh Linh chỉ minh chứng cho chính bản chất của Ngài thôi, và cho công tác của sự cưú chuộc, chứ không hề cho lý luận của cá nhân chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng làm cho Ngài xác chứng cho lý lẽ của chúng ta, thì không có gì lạ khi chúng ta vẫn ở trong sự tối tăm và tình trạng không chắc chắn. Hãy quẳng đi hết mọi sự nầy, hãy tin cậy Ngài, và Ngài sẽ ban cho bạn sự xác chứng của Đức Thánh Linh.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons