Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 24/11 – Bí Quyết Của Sự Kiên Quyết Thuộc Linh

Ngày 24/11 – Bí Quyết Của Sự Kiên Quyết Thuộc Linh

“Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta …” (Ga-la-ti 6:14)

Khi một người vừa được sinh lại, người đó dường như có sự mâu thuẫn, tương phản vì cớ các tình cảm xúc động không liên hệ nhau và tình trạng bề ngoài của các sự việc hoặc của hoàn cảnh đời sống của người đó. Sứ đồ Phao-lô có sự cương quyết đặt trên một căn bản vững vàng và không thay đổi trong đời sống ông. Bởi thế ông đã có thể để đời sống bề ngoài của ông thay đổi mà không có một sự lo âu phiền muộn nào trong nội tâm, vì ông đã châm rễ và ăn sâu trong Đức Chúa Trời. Hầu hết chúng ta không có lòng kiên quyết về phương diện thuộc linh, vì cớ chúng ta chú tâm nhiều hơn vào lòng kiên quyết của mình cho các sự việc bề ngoài. Theo cách mô tả bề ngoài về thực trạng của đời sống, Phao-lô đã sống dưới tầng hầm, trong khi các người phê bình chỉ trích ông sống trên tầng trên. Và hai tầng lớp nầy không va chạm nhau. Nhưng lòng kiên quyết của Phao-lô đã ăn sâu tận căn nguyên. Nền tảng của tấm lòng kiên quyết của ông chính là sự đau khổ của Đức Chúa Trời trong sự cứu chuộc thế giới, tức là Thập tự giá của Đấng Christ.

Hãy xác nhận lại với bản thân bạn về niềm tin của bạn. Hãy quay lại với nền tảng của Thập tự giá Đấng Christ, xa lánh các niềm tin không đặt căn bản trên lẽ thật nầy. Trong lịch sử của trần thế thì Thập tự giá là một sự kiện cực nhỏ không thể đo lường được, nhưng đối với quan điểm thánh kinh sự kiện nầy quan trọng hơn hết mọi quyền khống chế của thế giới. Nếu trong sự giảng dạy của chúng ta, chúng ta tránh không nhấn mạnh về thảm kịch của Đức Chúa Trời trên Thập tự giá, sự giảng dạy của chúng ta không đem lại kết quả nào cả. Sự giảng dạy đó sẽ không truyền đạt được sức mạnh của Đức Chúa Trời đến với nhân loại; sự giảng dạy đó có thể nghe rất lý thú, nhưng sẽ không có một năng lực nào. Tuy nhiên, khi chúng ta rao giảng về Thập tự giá, sức mạnh của Đức Chúa Trời được thoát ra. “… Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cưú rỗi những người tin cậy …. Chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự …” (1 Cô-rinh-tô 1:21,23).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons