Search
Thursday 27 July 2017
  • :
  • :

Ngày 10/12 – Cá Tính

Ngày 10/12 – Cá Tính

“Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình …” (Ma-thi-ơ 16:24)

Cá tính là một lớp vỏ cứng bề ngoài bao bọc đời sống thuộc linh bên trong con người. Cá tính đẩy người khác qua một bên, chia rẽ và cô lập mọi người. Chúng ta thấy đây là đặc tính sơ đẳng trong một đứa trẻ, và thật đúng như vậy. Khi chúng ta lẫn lộn cá tính với đời sống thiêng liêng, chúng ta bị cô lập. Lớp vỏ của cá tính là một sự bao bọc thiên nhiên do Đức Chúa Trời thiết kế để che chở cho đời sống thiêng liêng. Nhưng cá tính của chúng ta phải khuất phục Đức Chúa Trời để nhờ đó đời sống thuộc linh của chúng ta có thể được đưa vào sự tương giao với Ngài. Cá tính là sự giả vờ của sự thiêng liêng, cũng như dục vọng là sự giả vờ của tình yêu. Đức Chúa Trời hoạch định bản chất con người cho chính Ngài, nhưng cá tính làm hư hỏng bản chất thiên nhiên đó cho mục đích riêng của nó.

Các đặc tính của cá nhân là sự độc lập và ngoan cố. Chúng ta ngăn trở sự lớn lên thuộc linh hơn bất cứ phương diện nào khác bằng cách tiếp tục bênh vực cá tính chúng ta. Nếu bạn nói, “Tôi không thể tin được,” thì đó là vì cá tính bạn đang ngăn chận lối đi; cá tính không bao giờ có thể tin. Nhưng tinh thần chúng ta không thể nào không tin được. Hãy canh giữ bản thân bạn cách cẩn thận khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong bạn. Ngài đẩy bạn đến tận giới hạn của cá tính bạn, chỗ mà bạn bắt buộc phải có một sự lựa chọn. Sự lựa chọn đó là hoặc bạn nói lên, “Tôi sẽ không hàng phục,” hoặc phải hàng phục, bẻ vỡ cái vỏ cứng của cá tính, để cho đời sống thuộc linh được xuất hiện. Mỗi lần như vậy Đức Thánh Linh thu hẹp vấn đề nầy vào chỉ trong một điều kiện (xem Ma-thi-ơ 5:23-24). Chính cá tính của bạn từ chối “giải hoà với anh em” của bạn (5:24). Đức Chúa Trời muốn đưa bạn vào trong sự liên hiệp với Ngài, nhưng Ngài không thể làm gì được trừ ra bạn sẵn sàng từ bỏ quyền hạn của bạn đối với chính bạn. “… phải liều mình …” – từ bỏ quyền tự do đối với chính mình. Kế đó đời sống thật – đời sống thiêng liêng – sẽ được cơ hội tăng trưởng.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *