Search
Thursday 27 July 2017
  • :
  • :

Ngày 21/12 – Sự Kéo Lại Gần Với Cha

Ngày 21/12 – Sự Kéo Lại Gần Với Cha

“Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta …” (Giăng 6:44)

Khi Đức Chúa Trời khởi sự kéo tôi đến với chính Ngài, thì vấn đề của ý chí tôi cũng xuất hiện ngay tức khắc. Tôi sẽ phản ứng cách lạc quan đối với lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ hay không? Tôi sẽ đến với Ngài không? Bàn luận hay cân nhắc về các sự việc thiêng liêng khi Đức Chúa Trời kêu gọi là không đúng và bất kính đối với Ngài. Khi Đức Chúa Trời phán, không bao giờ nên bàn luận với một ai cả giống như để có thể quyết định thể nào sẽ là sự trả lời của bạn (xem Ga-la-ti 1:15-16). Lòng tin không phải là kết quả của một hành động thuộc lý trí, nhưng là kết quả của hành động thuộc ý chí của tôi và bởi đó tôi quyết tâm ký thác bản thân tôi. Nhưng tôi có ký thác, có đặt bản thân tôi cách tuyệt đối và trọn vẹn vào Đức Chúa Trời hay không, và sẵn sàng hành động chỉ theo điều gì Ngài phán bảo thôi không? Nếu được vậy, tôi sẽ thấy rằng tôi đã đặt nền tảng mình vào thực tế một cách vững vàng y như trên ngôi của Đức Chúa Trời.

Trong sự rao giảng tin lành, hãy luôn luôn đặt mục tiêu hướng về vấn đề ý chí. Lòng tin phải đến từ ý chí muốn tin. Phải có sự hàng phục của ý chí, không phải là sự hàng phục sau một cuộc tranh luận dữ dội hay có tính cách thuyết phục. Tôi phải cương quyết bước ra, đặt đức tin tôi vào Đức Chúa Trời và vào lẽ thật của Ngài. Và tôi hoàn toàn không đặt lòng tự tin vào các công việc của tôi, nhưng chỉ vào chính Đức Chúa Trời thôi. Tin cậy vào sự hiểu biết của trí não tôi sẽ ngăn trở lòng tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Tôi phải sẵn sàng làm ngơ và để các mối cảm xúc của tôi lại phía sau. Tôi phải muốn tin. Nhưng sự kiện nầy không thể nào thành tựu được nếu tôi không có sức cố gắng nhất quyết và cưỡng bách tách rời bản thân tôi khỏi các đường lối cũ đối với cái nhìn của tôi về mọi sự việc. Tôi phải hoàn toàn đầu phục bản thân tôi cho Đức Chúa Trời.

Mỗi người đều được tạo dựng với khả năng vượt khỏi giới hạn của mình. Nhưng chính Đức Chúa Trời là Đấng kéo tôi đến với Ngài, và tình tương quan của tôi với Ngài buổi ban đầu là một tình tương quan cá nhân thầm kín của nội tâm, không phải một sự tương quan của lý trí. Tôi bước vào trong tình tương quan xuyên qua phép lạ của Đức Chúa Trời và ý chí muốn tin của chính tôi. Và sau đó tôi bắt đầu có được một sự cảm kích và hiểu biết sáng suốt về sự kỳ diệu của sự đổi mới của đời sống tôi.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *