Search
Thursday 27 July 2017
  • :
  • :

Ngày 23/12 – Đời Sống Giấu Kín

Ngày 23/12 – Đời Sống Giấu Kín

“…Sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:3)

Thánh Linh của Đức Chúa Trời chứng tỏ và củng cố sự an ninh đơn sơ nhưng tối thượng của một đời sống “đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.” Phao-lô đã liên tục nêu ra điều nầy trong các bức thư của ông trong Thánh kinh Tân ước. Chúng ta nói về sự kiện sống một đời sống được nên thánh như là một điều gì hoàn toàn không an ninh và không chắc chắn mà chúng ta phải trải qua. Tuy nhiên đây chính là một sự sống an ninh hơn tất cả mọi nếp sống nào khác, vì cớ đời sống đó có Đức Chúa Trời Toàn Năng bên trong và phía sau làm hậu thuẫn. Điều nguy hiểm nhất và không chắc chắn chính là sự cố gắng sống không có Đức Chúa Trời. Đối với một người được sinh lại, thì không có gì dễ dàng hơn sống trong sự tương giao vững vàng với Đức Chúa Trời thay vì tách rời trên đường lối sai lầm, miễn là chúng ta luôn luôn chú ý đến các lời khuyến cáo của Đức Chúa Trời và “đi trong sự sáng” (1 Giăng 1:7).

Khi chúng ta suy nghĩ về sự kiện được giải cưú khỏi tội lỗi, được “đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18), và “[đang] đi trong sự sáng,” chúng ta hình dung ngay đến đỉnh cao của núi. Chúng ta thấy nơi đó rất cao và tuyệt diệu, nhưng chúng ta nói lên, “Ôi, tôi không thể nào sống trên nơi cao đó được!” Tuy nhiên, khi chúng ta thực sự đứng trên đỉnh cao đó bởi ân điển của Đức Chúa Trời. chúng ta thấy thật ra đó không phải là một đỉnh cao, nhưng là một vùng cao nguyên với không thiếu gì chỗ để sống và tăng trưởng. “Chúa mở rộng đường dưới bước tôi, chơn tôi không xiêu tó” (Thi thiên 18:36).

Khi bạn thực sự thấy Chúa Giê-su, tôi dám thách bạn vẫn còn nghi ngờ Ngài. Nếu bạn thấy Ngài khi Ngài nói, “Lòng các ngươi chớ hề bối rối …” (Giăng 14:27), tôi thách bạn dám còn lo âu. Thật không có thể nghi ngờ gì được nữa khi có Ngài tại đó. Mỗi lần bạn tiếp xúc với Chúa Giê-su cách cá nhân, lời Ngài trở nên sống thực đối với bạn. “Ta để sự bình an lại cho các ngươi …” (Giăng 14:27) – một sự bình an mang lại cho bạn lòng tự tin không vì một áp chế nào và che chở bạn cách trọn vẹn, từ đầu cho đến gót chân. “… sự sống [của anh em] đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời,” và sự bình an của Chúa Giê-su, một sự bình an không thể bị quấy phá được, đã ban cho bạn.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *