Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 24/12 – Sự Giáng Sinh Của Ngài Và Sự Sinh Lại Của Chúng Ta

Ngày 24/12 – Sự Giáng Sinh Của Ngài Và Sự Sinh Lại Của Chúng Ta

“Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23)

Sự Giáng sinh của Ngài trong Lịch sử. “cho nên con thánh sinh ra, phải xưng là con Đức Chúa Trời” (Lu-ca 1:35). Chúa Giê-su Christ đã giáng sinh xuống thế gian, chứ không phải được sinh ra từ thế gian. Ngài không xuất hiện từ lịch sử, Ngài từ bên ngoài đi vào lịch sử. Chúa Giê-su Christ không phải là một con người bậc nhất mà nhân loại có thể hãnh diện vì có được – Ngài là một con Người mà nhân loại không thể có chút gì để nhờ đó làm niềm danh dự cho họ. Ngài không phải là con người trở nên Thượng đế, Ngài là Hiện Thân của Thượng đế – tức là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt từ bên ngoài xác thịt. Đời sống Ngài là đời sống cao cả hơn hết và thánh khiết hơn hết đã bước vào [thế gian] xuyên qua cánh cửa của sự khiêm nhường hơn hết. Sự sinh ra của Cưú Chúa chúng ta là sự giáng thế – sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong hình thể con người.

Sự Giáng sinh của Ngài trong Tôi. “Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sinh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con” (Ga-la-ti 4:19). Cũng giống như Cưú Chúa chúng ta đi vào lịch sử nhân loại từ bên ngoài lịch sử, Ngài cũng phải đi vào trong tôi từ bên ngoài. Tôi có bằng lòng để cho đời sống cá nhân tôi trở nên một “Bết-lê-hem” cho Con của Đức Chúa Trời không? Tôi không thể nào bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời được trừ ra tôi được sinh lại từ trên cao qua một sự sinh ra hoàn toàn khác với sự sinh ra của thể xác. “Các ngươi phải sinh lại” (Giăng 3:7). Đây không phải là một mạng lệnh, nhưng là một sự kiện dựa trên căn bản của quyền hạn Đức Chúa Trời. Chứng cớ của sự sinh lại là tôi đầu phục Đức Chúa Trời cách trọn vẹn đến đỗi “Đấng Christ hình thành” trong tôi. Và một khi “Đấng Christ hình thành” trong tôi, bản chất của Ngài khởi sự hành động trong tôi.

Đức Chúa Trời hiển nhiên trong Xác thịt. Đây chính là điều làm cho mọi sự trở nên có thể một cách sâu sắc cho bạn và cho tôi xuyên qua công lao cưú chuộc loài người bởi Cưú Chúa Giê-su Christ.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons