Search
Monday 23 October 2017
  • :
  • :

Ngày 25/12 – Đi Trong Sự Sáng

Ngày 25/12 – Đi Trong Sự Sáng

“Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng huyết của Đức Chúa Giê-su, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (1 Giăng 1:7)

Hiểu lầm sự được tự do khỏi tội lỗi dựa theo trình độ lý trí của chúng ta với sự được buông tha khỏi tội lỗi qua sự chuộc tội bởi Thập tự giá Đấng Christ là một lỗi lầm lớn lao. Không ai hoàn toàn biết được tội lỗi là gì cho đến khi người đó được sinh lại. Tội lỗi chính là sự kiện mà Chúa Giê-su đã phải đối diện trên Thập tự giá. Chứng cớ tôi đã được buông tha khỏi tội lỗi là tôi biết được bản chất thật của tội lỗi trong tôi. Để cho một người thực sự biết được tội lỗi là gì đòi hỏi một công trình trọn vẹn và một sự va chạm mãnh liệt của sự tha tội bởi Cưú Chúa Giê-su Christ, đó là sự chuyển đổi qua sự trọn vẹn tuyệt đối của Ngài.

Đức Thánh Linh áp dụng hoặc điều khiển công việc tha tội cho chúng ta trong lĩnh vực sâu xa không ý thức được cũng như trong lĩnh vực tri thức. Và điều nầy sẽ không thể được cho đến khi chúng ta nhận thức được quyền năng vô song của Đức Thánh Linh bên trong chúng ta đến đỗi chúng ta hiểu được ý nghĩa của 1 Giăng 1:7, “huyết của Đức Chúa Giê-su Christ, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” Câu nầy không chỉ đề cặp đến tội lỗi biết được của lý trí, nhưng cũng đề cặp đến một sự hiểu biết sâu xa kinh khiếp vô cùng của thứ tội lỗi mà chỉ có Đức Thánh Linh trong tôi mới có thể đối phó được.

Tôi phải “đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng” – không phải trong sự sáng của chính lương tâm tôi, nhưng trong ánh sáng của Đức Chúa Trời. Nếu tôi bước đến ánh sáng đó và hoàn toàn không giữ lại hoặc che giấu bất cứ điều gì, thì lẽ thật lạ lùng nầy sẽ bày tỏ cho tôi: “huyết của Đức Chúa Giê-su Christ, Con Ngài, làm sạch mọi tội [tôi]” nhờ đó Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể thấy trong tôi hoàn toàn không có điều gì để quở trách. Trong trình độ hiểu biết của lý trí điều nầy tạo nên một sự hiểu biết sâu xa và đau đớn về thể nào là tội lỗi. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời hành động trong tôi khiến cho tôi oán ghét, cùng với sự ghen ghét tội lỗi của Đức Thánh Linh, bất cứ điều gì không thích hiệp với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. “Đi trong sự sáng” có nghĩa là mỗi một sự việc gì thuộc về sự tối tăm thực ra lại làm cho tôi càng đến gần hơn với tâm điểm của sự sáng.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *