Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Ngày 17/02 – Tự Khởi Xướng Đứng Lên Chống Lại Sự Thất Vọng

Ngày 17/02 – Tự Khởi Xướng Đứng Lên Chống Lại Sự Thất Vọng

“Hãy chờ dậy, đi …” (Ma-thi-ơ 26:46)

Tại vườn Ghết-sê-ma-nê các môn đồ đều ngủ gục trong thì giờ mà đáng ra họ phải tỉnh thức, và khi họ ý thức được điều mình đã làm thì sự thất vọng đến với họ. Cái cảm giác đã lỡ làm một việc gì và không thể làm trở lại được nữa thường gây cho chúng ta thất vọng. Chúng ta đành than lên, “Mọi sự đã xong và hỏng hết cả rồi; có ích gì nữa để cố gắng trở lại.” Nếu chúng ta nghĩ sự thất vọng nầy là một ngoại lệ, thì chúng ta rất sai lầm. Thực ra điều nầy chỉ là một trong các kinh nghiệm thông thường của loài người chúng ta. Bất cứ lúc nào chúng ta nhận ra chúng ta đã không tận dụng một cơ hội qúy báu đến với mình, chúng ta liền có khuynh hướng rơi vào trong thất vọng. Nhưng Cưú Chúa Giê-su đến và nói với chúng ta cách yêu thương, và lời Ngài hàm ý như sau, “Hãy để cho việc đó ngủ yên. Dịp tiện đó đã qua đi và con không thể nào thay đổi nó được. Nhưng bây giờ hãy đứng lên, và chúng ta hãy cùng nhau bắt tay vào việc kế tiếp.” Nói cách khác, hãy để cho quá khứ ngủ yên, nhưng hãy đặt giấc ngủ đó trong vòøng tay yêu thương của Đấng Christ, còn chúng ta hãy cứ tiến tới với Ngài vào một tương lai không gì có thể chế ngự được.

Sẽ có các kinh nghiệm giống như trên đến với đời sống của mỗi chúng ta. Sẽ có giai đoạn chúng ta bị thất vọng vì các biến cố xảy ra cho đời sống chúng ta, và chúng ta sẽ không thể nào tự mình thoát ra khỏi các nỗi thất vọng đó. Các môn đồ, ngay giây phút nầy, đã làm một việc hoàn toàn thiếu suy nghĩ – họ đã ngủ thay vì tỉnh thức với Chúa Giê-su. Nhưng Cưú Chúa đã đến, mang lại cho họ tinh thần đứng lên khởi xướng chống lại nỗi thất vọng của họ, trong thực tế lời của Ngài có nghĩa, “Hãy đứng lên, và bắt tay vào việc kế tiếp.” Nếu chúng ta được Đức Chúa Trời ban cho nguồn cảm hứng, thì việc kế tiếp của chúng ta là gì? Đó là lòng tin cậy Ngài cách trọn vẹn và sự cầu nguyện đặt nền tảng trên sự cưú chuộc của Ngài.

Không bao giờ để cho cảm xúc của sự thất bại đã qua làm hỏng bước tiến kế tiếp của bạn.

Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons