Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 22/02 – Sự Cương Quyết Phục Vụ

Ngày 22/02 – Sự Cương Quyết Phục Vụ

“Con Người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta …” (Ma-thi-ơ 20:28).

Chúa Giê-su cũng đã phán, “Nhưng ta đã ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy” (Lu-ca 22:27). Ý kiến về sự phục vụ của Phao-lô cũng giống như ý kiến của Cưú Chúa chúng ta – “… vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-su mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em” (2 Cô-rinh-tô 4:5). Bằng cách nào đó chúng ta thường có ý nghĩ là một người được kêu gọi vào chức vụ tức là được kêu gọi để trở nên khác hơn và “cao” hơn những người chung quanh. Nhưng đối với Chúa Giê-su Christ, người đó được kêu gọi để làm “tấm thảm chùi chân” cho người khác – được kêu gọi để làm một người lãnh đạo thiêng liêng, nhưng không bao giờ là một người bề trên. Phao-lô đã nói, “Tôi biết chịu nghèo hèn…” (Phi-líp 4:12). Ý kiến của Phao-lô về sự phục vụ tức là dốc đổ mọi sự của đời sống mình đến hơi thở cuối cùng cho kẻ khác. Và dù ông nhận được sự khen ngợi hay trách móc, cả hai đều không khác gì đối với ông. Dù bao lâu đi nữa nếu còn có một người chưa biết về Chúa Giê-su, Phao-lô cảm thấy mắc nợ phục vụ đối với người đó cho đến khi người đó thực sự biết và đến với Ngài. Nhưng động lực chủ yếu phía sau sự phục vụ của Phao-lô không phải là vì tình yêu thương đối với người khác, nhưng là tình yêu thương của ông dành cho Cưú Chúa. Nếu nguyên nhân sự tận hiến của chúng ta là vì lòng nhân đạo, chúng ta sẽ thất bại cách nhanh chóng và đau khổ, vì chúng ta sẽ thường phải đương đầu với vô số thái độ không biết ơn của người khác. Nhưng nếu lý do của chúng ta là vì lòng yêu thương mình đối với Đức Chúa Trời, thì dù sự vô ơn nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không thể ngăn trở chúng ta trong sự phục vụ lẫn nhau.

Phao-lô hiểu rất rõ thể nào Đấng Christ đã “đương đầu” với ông, và đó chính là bí quyết phía sau sự cương quyết phục vụ kẻ khác của ông. “Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, và hung bạo…” (1 Ti-mô-thê 1:13). Nói cách khác, dù biết bao kẻ khác có thể đối đãi Phao-lô cách vô cùng tệ hại, mọi sự đó cũng không thể so sánh với mức độ thù hằn và ghen ghét của ông đã bộc lộ qua sự bắt bớ Cưú Chúa Giê-su Christ. Một khi chúng ta ý thức được Chúa Giê-su đã và đang phục vụ chúng ta, sẵn sàng bước xuống chỗ tận cùng của sự yếu đuối, ích kỷ, và tội lỗi của chúng ta, thì không còn bất cứ điều gì của bất cứ ai mà chúng ta phải đối diện sẽ có thể làm tiêu hao lòng cương quyết phục vụ kẻ khác của chúng ta vì cớ danh của Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons