Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 04/03 – Ngài Có Thật Là Cứu Chúa Của Tôi Không?

Ngày 04/03 – Ngài Có Thật Là Cứu Chúa Của Tôi Không?

“Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm qúy, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-su…” (Công vụ các sứ đồ 20:24)

Sự vui mừng đến là khi tôi thấy được sự thành tựu cách trọn vẹn đối với mục đích đặc biệt mà qua đó đời sống tôi đã được tạo dựng và cũng đã được sinh lại, chứ không phải vì cớ tôi đã làm và thành công trong các công việc do cá nhân tôi lựa chọn. Sự vui mừng mà Cưú Chúa chúng ta đã kinh nghiệm chính là làm xong điều mà Cha đã sai Ngài làm. Và Ngài đã phán với chúng ta, “Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy” (Giăng 20:21). Bạn đã nhận lãnh một chức vụ từ Cứu Chúa chưa? Nếu đã có, bạn phải trung tín với chức vụ đó – phải xem đời sống bạn chỉ có giá trị với một mục đích duy nhất là làm trọn chức vụ đó thôi. Khi nhận biết mình đã làm trọn điều Chúa Giê-su ủy thác, bạn hãy nghĩ bạn sẽ thoả mãn biết bao khi được nghe Ngài nói với bạn, “Được lắm! Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia!” (Ma-thi-ơ 25:21). Mỗi chúng ta đều phải tìm một vị trí thoả đáng cho đời sống chúng ta, và theo khía cạnh thiêng liêng chúng ta tìm được vị trí đó khi chúng ta nhận lãnh chức vụ từ Cưú Chúa. Để làm được điều nầy chúng ta phải có tình tương giao mật thiết với Cưú Chúa Giê-su và phải biết Ngài với trình độ hơn hẳn sự hiểu biết đơn sơ là Ngài chỉ là Đấng Cưú rỗi của mỗi cá nhân thôi. Và chúng ta phải sẵn sàng chịu trải qua một sự va chạm tối đa đúng với ý nghĩa của Công vụ các sứ đồ 9:16 – “Ta lại sẽ tỏ cho ngươi biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nhiêu.”

“Ngươi yêu ta chăng?” Vậy, “Hãy chăn chiên ta” (Giăng 21:17). Ngài không đưa ra cho chúng ta sự lựa chọn cách nào để phục vụ Ngài; Ngài chỉ cần nơi chúng ta một thái độ tuyệt đối trung thành đối với sự ủy thác của Ngài, nơi lòng trung tín đối với côngï việc mà chúng ta nhận biết rõ rệt đang khi ở trong sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Nếu bạn nhận lãnh một chức vụ từ Cưú Chúa Giê-su, bạn sẽ biết rõ nhu cầu không giống với sự kêu gọi – nhu cầu là một dịp tiện để thực hành sự kêu gọi. Sự kêu gọi đòi hỏi sự trung thành đối với chức vụ bạn đã nhận lãnh đang khi bạn ở trong tình tương giao chân thật với Ngài. Điều nầy không có nghĩa có cả một danh sách dài về các chức vụ khác nhau vạch sẵn cho bạn, nhưng có nghĩa bạn phải có sự nhạy cảm đối với chính công việc mà Đức Chúa Trời kêu gọi bạn làm, và đôi khi điều nầy đòi hỏi bạn phải làm ngơ đối với các yêu cầu phục vụ trong các lĩnh vực khác.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons