Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 06/03 – Nguồn Của Sự Vui Sướng Chan Hoà

Ngày 06/03 – Nguồn Của Sự Vui Sướng Chan Hoà

“Trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần”(Rô-ma 8:37)

Trên đây Phao-lô nói về các sự việc dường như rất có thể làm chia rẽ một người thánh khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên điều kỳ diệu là không có sự gì có thể chia rẽ tình yêu thương của Đức Chúa Trời khỏi một người thánh. Các sự việc Phao-lô đề cập trong đoạn Kinh thánh nầy là sự việc có thể và thật có làm gián đoạn mối tương giao mật thiết của tâm linh chúng ta với Đức Chúa Trời và chia rẽ đời sống thiên nhiên của chúng ta với Ngài. Nhưng đối với khía cạnh thiêng liêng, trong mọi sự đó không có sự việc nào có thể ngăn trở tình yêu thương của Đức Chúa Trời và linh hồn của một người thánh. Nền tảng của đức tin Cơ đốc giáo được xây dựng trên tình yêu thương lạ lùng, buông tha, và không giới hạn đã được Đức Chúa Trời biểu hiệu qua Thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha; một tình yêu thương không có gì xứng đáng để có thể đánh đổi và sẽ không hề mua chuộc được bằng công sức riêng. Và Phao-lô đã nói đó là lý do mà “trong mọi sự đó chúng ta thắng hơn bội phần.” Chúng ta là những người chiến thắng “hơn bội phần” với niềm vui sướng đến từ kinh nghiệm của các sự việc mà thoạt đầu xem dường như làm chúng ta vô cùng bối rối.

Các lượn sóng lớn dữ dội làm cho một người bơi lội tầm thường sợ hãi lại tạo nên sự mừng rỡ vô hạn cho một tay nghề lướt sóng vì được cơ hội cỡi sóng. Hãy áp dụng điều nầy vào hoàn cảnh cá nhân của chúng ta. Các sự việc của đời sống mà chúng ta cố gắng tránh khỏi hay chống trả lại – hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ – lại là các sự việc tạo nên niềm vui sướng chan hoà trong chúng ta. “Trong mọi sự đó” “chúng ta nhờ Đấng yêu thương mà thắng hơn bội phần”; không phải mặc cho các sự việc đó, nhưng là ở giữa mọi sự việc đó. Một người thánh không thể biết được sự vui mừng trong Cưú Chúa ngoài phạm vi của hoạn nạn, nhưng vì cớ các hoạn nạn. Phao-lô đã nói, “Tôi được sự vui mừng quá bội ở giữa mọi sự khó khăn” (2 Cô-rinh-tô 7:4).

Sự sáng chói không dứt đó – tức là kết quả của niềm vui sướng chan hoà bên trong chúng ta – không xây dựng trên bất cứ sự việc gì thoạt đến, nhưng trên tình yêu của Đức Chúa Trời mà không có điều gì có thể làm thay đổi được. Và các kinh nghiệm đời sống, dù đó là những sự việc tầm thường xảy ra hằng ngày hay các biến cố đầy sợ hãi, tất cả đều bất năng “không thể chia rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Christ” (Rô-ma 8:39).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons