Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 08/03 – Thối Lui Hay Cùng Bước Đi Với Giê-su?

Ngày 08/03 – Thối Lui Hay Cùng Bước Đi Với Giê-su?

“Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng?” (Giăng 6:67)

Thật là một câu hỏi vô cùng sâu sắc! Lời của Cứu Chúa thường mang đến cho chúng ta một sự hiểu biết hết sức rõ rệt dù khi Ngài nói ra qua đường lối đơn sơ nhất. Mặc cho sự kiện chúng ta đã biết Chúa Giê-su là ai, Ngài hỏi chúng ta, “Các ngươi cũng muốn thối lui sao?” Chúng ta phải tiếp tục cuộc phiêu lưu hướng về Ngài, mặc cho bao nhiêu hiểm nguy có thể chờ đợi cá nhân chúng ta phía trước.

“Từ lúc đó có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa” (Giăng 6:66). Họ xoay lưng lại không bước đi với Chúa Giê-su nữa; họ không quay lại với tội lỗi, nhưng họ đi xa khỏi Ngài. Có nhiều người hôm nay dốc đổ đời sống mình cho công việc của Chúa Giê-su Christ, nhưng họ không thực sự cùng bước đi với Ngài. Một điều mà Đức Chúa Trời liên tục đòi hỏi nơi chúng ta là sự hiệp một với Đấng Christ. Sau khi được biệt riêng ra qua sự kiện được nên thánh, chúng ta phải thực hiện một kỷ luật cho nếp sống thuộc linh của chúng ta để duy trì sự hiệp một mật thiết nầy. Khi Đức Chúa Trời ban cho bạn một sự xác nhận và tin quyết về ý chỉ của Ngài trên đời sống bạn, thì mọi cố gắng riêng với các phương pháp riêng của bạn để gìn giữ tình tương giao đó thực ra hoàn toàn không cần thiết. Tất cả mà bạn cần làm là sống một nếp sống tự nhiên với tinh thần tuyệt đối tùy thuộc vào Cứu Chúa Giê-su Christ. Đừng bao giờ cố gắng sống với Đức Chúa Trời theo đường lối nào khác hơn đường lối của Ngài. Và đường lối của Ngài có nghĩa là lòng thành tâm tận hiến cho Ngài. Bí quyết của sự bước đi với Ngài là không hề tỏ ra bận tâm đối với những điều sắp xảy đến của đời sống mà mình không biết chắc.

Phi-e-rơ nhìn vào Chúa Giê-su như chỉ là người duy nhất có thể truyền giảng sự cưú rỗi cho chính ông và cả thế giới. Nhưng Cưú Chúa muốn chúng ta trở nên bạn đồng công trong chức vụ với Ngài.

Trong câu 70 Chúa Giê-su với tất cả lòng yêu thương đã nhắc nhở Phi-e-rơ chính ông đã được chọn để cùng đi với Ngài. Và mỗi chúng ta phải trả lời với chính chúng ta, không phải với một ai khác cả, về câu hỏi nầy: “Còn [các] ngươi, cũng muốn lui chăng?”

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons