Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 09/03 – Làm Một Gương Mẫu Của Sứ Điệp Ngài

Ngày 09/03 – Làm Một Gương Mẫu Của Sứ Điệp Ngài

“Hãy giảng đạo!” (2 Ti-mô-thê 4:2)

Chúng ta được cưú không chỉ để trở nên các dụng cụ của Đức Chúa Trời, nhưng cũng để trở nên các con trai và con gái của chính Ngài nữa. Ngài không khiến chúng ta trở nên một quản lý thuộc linh cho Ngài, nhưng là một sứ giả thiêng liêng của Ngài, và chính chúng ta là một phần của sứ điệp Ngài. Con độc sinh của Đức Chúa Trời là sứ điệp riêng của chính Ngài – “Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống” (Giăng 6:63). Là môn đồ của Chúa, đời sống chúng ta phải là một gương mẫu thánh cho thực tế của sứ điệp đó. Ngay cả tấm lòng thiên nhiên của một người chưa tiếp nhận sự cưú rỗi cũng có thể phục vụ nếu được kêu gọi làm việc đó, nhưng phải là một tấm lòng thực sự bị tan vỡ vì nhận biết tội lỗi mình, nhận được Báp-têm bởi Đức Thánh Linh, và chịu khuất phục dưới mục đích của Đức Chúa Trời mới có thể trở nên gương mẫu thiêng liêng cho sứ điệp của Ngài.

Có một sự khác biệt giữa sự làm chứng và sự rao giảng. Một người rao giảng là một người nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời và cương quyết dùng hết năng lực mình để tuyên ngôn về lẽ thật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đưa chúng ta vượt qua hẳn mọi tư tưởng và khát vọng của đời sống riêng chúng ta, và nhào nắn chúng ta theo mục đích của Ngài, cũng giống như Ngài đã làm việc trong đời sống của các môn đồ sau lễ Ngũ tuần. Mục đích của lễ Ngũ tuần không phải để dạy dỗ các môn đồ về một vài điều gì khác, nhưng để khiến họ trở nên hiện thân của điều mà họ đã tuyên giảng để nhờ đó họ sẽ thực sự trở nên sứ điệp của Đức Chúa Trời bằng xương thịt. “… các ngươi sẽ… làm chứng về ta…” (Công vụ 1:8).

Hãy để cho Đức Chúa Trời có được sự tự do trọn vẹn trên đời sống bạn khi bạn rao giảng. Trước khi sứ điệp của Đức Chúa Trời có thể giải thoát đời sống kẻ khác, sự giải thoát đó trước hết phải trở nên một sự thật đối với chính bạn. Hãy gom góp cẩn thận mọi dữ kiện của bạn, và kế đó hãy để cho Đức Chúa Trời tự do “đốt cháy lời của bạn trong lửa” cho vinh quang của Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons