Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 11/03 – Hoàn Toàn Đầu Phục

Ngày 11/03 – Hoàn Toàn Đầu Phục

“Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: ‘Nầy, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo thầy'”(Mác 10:28)

Cứu Chúa trả lời câu phát biểu nầy của Phi-e-rơ bằng cách nói rằng sự đầu phục nầy là vì cớ “Ta và Tin lành” (10:29), và hoàn toàn không vì mục đích sẽ có những điều mà các môn đồ nhận được cho họ cách riêng tư qua sự kiện đó. Hãy cẩn thận về sự đầu phục mà kết quả có thể chỉ là sự lợi ích cho cá nhân thôi. Thí dụ, “Tôi sắp sửa dâng mình cho Đức Chúa Trời vì tôi muốn được giải cưú khỏi tội lỗi, vì tôi muốn được trở nên thánh khiết.” Được giải cưú khỏi tội lỗi và được trở nên thánh khiết là kết quả chúng ta đã trở nên đúng với Đức Chúa Trời, nhưng sự đầu phục vì cớ kết quả của sự suy nghĩ nầy chắc chắn không phải là đặc tính chân thật của Cơ đốc giáo. Nguyên nhân của sự đầu phục tuyệt đối không phải cho lợi ích của cá nhân. Chúng ta trở nên quá ích kỷ đến đỗi chúng ta tìm đến với Đức Chúa Trời chỉ vì muốn có được điều gì từ Ngài cho chính mình, chứ không cho chính Ngài. Điều nầy cũng giống như chúng ta nói lên, “Ôi Chúa, con không muốn có Ngài, con chỉ muốn bản thân con thôi. Nhưng con thật muốn Ngài tẩy sạch con và ban cho con Thánh Linh Ngài. Con muốn được trưng bày trong tủ kính triển lãm của Ngài để con có thể nói lên, ‘Đây là điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho tôi.'” Nhận được thiên đường, được giải cưú khỏi tội lỗi, và được làm cho trở nên có ích lợi cho Đức Chúa Trời – mọi sự kiện nầy không thể gồm tóm trong điều kiện của một sự đầu phục chân thật. Sự đầu phục trọn vẹn và chân thật là một sự lựa chọn tối thượng của một cá nhân chỉ dành riêng cho chính Cứu Chúa Giê-su Christ thôi.

Khi cân nhắc về các mối quan hệ thiên nhiên của chúng ta, lĩnh vực nào của đời sống chúng ta mà chúng ta hình dung sẽ có Chúa Giê-su Christ trong đó? Hầu hết chúng ta sẽ bỏ rơi Ngài với lý do biện hộ nầy – “Vâng, thưa Chúa, con nghe tiếng gọi của Ngài, nhưng gia đình con rất cần có con, và con cũng có các sở thích riêng của con. Con thật không thể nào đi xa hơn nữa” (xem Lu-ca 9:57-62). “Và như thế,” Chúa Giê-su trả lời, “con ‘không thể là môn đồ ta'” (xem Lu-ca 14:26-33).

Sự đầu phục trọn vẹn sẽ luôn luôn vượt xa hẳn mức độ của lòng nhiệt tâm thiên nhiên. Nếu chúng ta thực sự từ bỏ tất cả, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ từ bỏ chính Ngài để ôm lấy trong vòng tay Ngài số người thuộc riêng của chúng ta, và đáp ứng mọi nhu cầu của họ là các nhu cầu gây ra vì cớ sự đầu phục của chúng ta. Hãy cẩn thận trong sự dừng lại giữa chặn đường của sự đầu phục trọn vẹn cho Đức Chúa Trời. Phần lớn chúng ta chỉ có khải tượng về thể nào là ý nghĩa của sự đầu phục, nhưng chúng ta chưa hề thực sự trải qua kinh nghiệm nầy.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons