Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 12/03 – Sự Hàng Phục Trọn Vẹn Của Đức Chúa Trời Vì Cớ Chúng Ta

Ngày 12/03 – Sự Hàng Phục Trọn Vẹn Của Đức Chúa Trời Vì Cớ Chúng Ta

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban…” (Giăng 3:16)

Sự cứu rỗi không chỉ có thuần một ý nghĩa là sự giải cưú khỏi tội lỗi hay kinh nghiệm của sự thánh khiết cá nhân. Sự cưú rỗi nhận được từ Đức Chúa Trời có nghĩa tôi được hoàn toàn giải cưú khỏi con người riêng của tôi, và được đưa vào trong sự liên hiệp trọn vẹn với Đức Chúa Trời. Khi tôi suy nghĩ đến kinh nghiệm của tôi về sự cưú rỗi, tôi liên tưởng đến sự kiện tôi được giải cưú khỏi tội lỗi và nhận được sự nên thánh. Tuy nhiên sự cứu rỗi là một sự kiện quan trọng vô cùng hơn thế nữa! Có nghĩa Thần của Đức Chúa Trời đưa tôi vào sự tiếp xúc mật thiết với chính Người thật của Đức Chúa Trời. Và trong khi tôi được thu hút vào với sự đầu phục Đức Chúa Trời cách trọn vẹn, tôi trở nên vô cùng xúc động về một điều gì đó quý giá hơn vô cùng so với bản thân tôi.

Nếu nói rằng chúng ta được kêu gọi để rao giảng về sự thánh khiết hay sự được nên thánh, thì chúng ta bị trượt khỏi điểm chính của vấn đề. Chúng ta được kêu gọi để tuyên giảng về Cứu Chúa Giê-su Christ (xem 1 Cô-rinh-tô 2:2). Sự kiện Ngài cưú vớt chúng ta khỏi tội lỗi và làm cho chúng ta được nên thánh thực ra chính là một phần kết quả kỳ diệu của sự hoàn toàn hàng phục của Ngài vì cớ chúng ta.

Nếu chúng ta đầu phục cách chân thật, chúng ta sẽ không hề nhận thức về các cố gắng riêng bên trong chúng ta để cứ tiếp tục đầu phục. Trọn vẹn đời sống chúng ta sẽ tuyệt đối được xử dụng bởi Đấng mà chúng ta đầu phục. Hãy cẩn thận khi bàn luận về sự đầu phục nếu bạn không biết chút gì về sự kiện nầy. Thực ra, bạn sẽ không hề biết được một chút gì về điều nầy cho đến khi bạn hiểu rõ được ý nghĩa của Giăng 3:16, có nghĩa Đức Chúa Trời đã hiến thân Ngài cách trọn vẹn và tuyệt đối cho chúng ta. Trong sự đầu phục của chúng ta, chúng ta phải dâng chính bản thân chúng ta cho Đức Chúa Trời y theo đường lối mà Ngài đã hiến thân Ngài cho chúng ta – trọn vẹn, vô điều kiện, và không giữ lại bất cứ điều gì cho cá nhân. Ngay cả tâm trí chúng ta cũng sẽ không chút bận bịu về các hậu quả và hoàn cảnh sắp xảy đến do sự đầu phục của chúng ta, bởi vì đời sống chúng ta sẽ hoàn toàn được “tiêu dùng” cùng với Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons