Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 13/03 – Khuất Phục

Ngày 13/03 – Khuất Phục

“… nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục…” (Rô-ma 6:16)

Khi bắt đầu tra xét để biết điều gì đã kiểm soát và điều khiển đời sống tôi, thì điều trước tiên tôi phải sẵn sàng thú nhận đó là tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự khuất phục [nộp mình] của tôi đối với bất cứ sự việc gì có thể xảy đến. Nếu tôi là một nô lệ cho chính tôi, thì tôi đáng bị trách móc vì cớ có một thời gian nào đó trong quá khứ tôi đã khuất phục bản thân tôi. Nếu tôi vâng phục Đức Chúa Trời thì cũng giống như vậy, bởi vì vào một giai đoạn nào đó của đời sống tôi đã đầu phục bản thân tôi cho Ngài.

Nếu một đứa trẻ chịu đầu hàng dưới bản tính ích kỷ, nó sẽ nhận thấy tính chất nầy là một tính chất chuyên chế, tước đoạt quyền tự do tàn bạo nhất trên đất. Không có sức mạnh nào trong tâm linh con người có khả năng cắt đứt được tình trạng trói buộc của tính chất nầy được gây nên bởi khuynh hướng khuất phục. Thí dụ, nhường bước cho bất cứ sự ham muốn thiên nhiên nào của đời sống, chỉ trong giây phút thôi, và mặc dù bạn có thể ghét chính bản thân bạn vì đã chịu khuất phục, bạn vẫn trở nên nô lệ cho sự ham muốn đó. (Hãy nhớ rõ thể nào là sự ham muốn – “Tôi phải có điều đó ngay bây giờ,” dù đó là sự ham muốn của xác thịt hay sự ham muốn của tâm trí). Không có một quyền lực nào bên trong con người sẽ có thể giúp giải thoát hay trốn chạy khỏi các sự ham muốn đó, nhưng chỉ bởi quyền năng của sự cưú chuộc thôi. Bạn phải khuất phục và phó bản thân bạn và sự nhục nhã vô cùng của bạn cho Đấng mà chỉ chính quyền năng của Ngài mới có thể rứt bạn ra khỏi sức mạnh đã đè nén đời sống bạn, Đấng đó là Cứu Chúa Giê-su Christ. “… Ngài đã xức dầu cho ta … để rao cho kẻ bị cầm được tha…” (Lu-ca 4:18 & Ê-sai 61:1).

Khi bạn khuất phục một sự việc gì, bạn sẽ nhận biết ngay ảnh hưởng kiểm soát dễ sợ của sự việc đó trên bạn. Mặc dù bạn vẫn nói, “Ồ, tôi có thể bỏ thói quen đó bất cứ lúc nào tôi muốn,” nhưng trong thâm tâm bạn biết mình không thể bỏ được. Bạn sẽ thấy rằng thói quen đó hoàn toàn chế ngự bạn bởi vì chính bạn sẵn sàng chịu khuất phục nó. Bạn hát lên cách dễ dàng, “Ngài sẽ bẻ gãy các xiềng xích trói buộc,” trong khi cùng một lúc đó rõ rệt là bạn đang sống một đời sống làm nô lệ cho chính bản thân bạn. Nhưng khuất phục Chúa Giê-su sẽ rứt khỏi được mọi ràng buộc nô lệ đối với bất cứ đời sống cá nhân nào.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons