Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 19/03 – Tình Bằng Hữu Với Đức Chúa Trời

Ngày 19/03 – Tình Bằng Hữu Với Đức Chúa Trời

“Lẽ nào ta giấu Áp-ra-ham điều chi ta sẽ làm sao…” (Sáng-thế-ký 18:17)

Niềm vui sướng của tình Bằng hưũ Ngài. Sáng-thế-ký 18 cho thấy niềm vui sướng nhận được qua tình bằng hữu chân thật của Đức Chúa Trời, so với sự cảm nhận đơn sơ về sự hiện diện của Ngài cách thỉnh thoảng qua sự cầu nguyện. Tình bằng hữu nầy có nghĩa liên tục giữ sự liên hệ khắng khít với Đức Chúa Trời đến đỗi ngay cả chúng ta không cần hỏi Ngài chỉ cho chúng ta thấy ý chỉ của Ngài. Đây là dấu hiệu của một mức độ mật thiết xác chứng rằng bạn đã tiến gần đến giai đoạn cuối cùng của sự tự kỷ luật sống một đời sống của đức tin. Khi bạn có một tình tương giao tốt đẹp với Đức Chúa Trời, bạn sẽ có một đời sống tự do, phóng khoáng, và sung sướng; [vì] chính bạn là ý chỉ của Đức Chúa Trời. Tất cả những quyết định theo lương tri của bạn thực ra là ý chỉ của Ngài cho bạn, trừ ra bạn cảm nhận có một chút gì ngăn trở giống như một sự kiểm soát trong tinh thần bạn. Bạn tự do quyết định mọi sự trong ánh sáng của một tình bằng hưũ trọn vẹn và thú vị với Đức Chúa Trời, vì biết rằng nếu quyết định của bạn sai lầm thì với tình thân ái Ngài sẽ khơi dậy trong bạn một cảm giác bị ngăn trở. Và khi Ngài làm điều đó, bạn phải lập tức dừng lại.

Những Khó khăn của tình Bằng hưũ Ngài. Tại saoÁp-ra-ham ngưng không cầu nguyện như ông đã làm? Ông ngưng lại không cầu nguyện vì ông còn thiếu mức độ khắng khít trong tình tương giao với Đức Chúa Trời, một trình độ khắng khít để có thể làm cho ông dạn dĩ tiếp tục tiếp xúc với Chúa bằng sự cầu nguyện cho đến khi sự khao khát của ông được ban cho. Bất cứ lúc nào chúng ta dừng lại và thiếu đi lòng khao khát chân thật trong sự cầu nguyện và nói lên, “Tôi cũng không biết thể nào, thực ra có thể đây không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời,” nếu như vậy chúng ta còn một trình độ nữa phải đạt đến. Điều nầy cho thấy chúng ta chưa phải là bạn thiết với Đức Chúa Trời như Chúa Giê-su đối với Cha Ngài, và cũng như Chúa Giê-su muốn chúng ta được như vậy- “… để họ hiệp làm một cũng như Chúng Ta vẫn là một…” (Giăng 17:22). Hãy nghĩ đến điều mới nhất mà bạn vừa cầu nguyện – lòng thành khẩn trong sự cầu nguyện đó vì cớ các ước muốn riêng của bạn hay của Đức Chúa Trời? Sự nhất quyết có được vài ân tứ từ Đức Thánh Linh cho riêng bạn hay vì cớ Đức Chúa Trời? “Vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài” (Ma-thi-ơ 6:8). Lý do của sự nài xin là để nhờ đó bạn biết được Đức Chúa Trời rõ rệt càng hơn. “Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước” (Thi thiên 37:34). Chúng ta cần tiếp tục cầu nguyện để đạt được sự hiểu biết trọn vẹn về chính Đức Chúa Trời.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons