Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Ngày 06/04 – Tại Sao Chúng Ta Thiếu Sự Hiểu Biết

Ngày 06/04 – Tại Sao Chúng Ta Thiếu Sự Hiểu Biết

“Ngài cấm môn đồ đừng nói lại với ai những điều mình đã thấy, cho đến chừng nào Con người từ kẻ chết sống lại” (Mác 9:9)

Giống như các môn đồ đã được ra lệnh, bạn cũng không nên nói điều gì cho đến khi Con Người thực sự bừng sống trong bạn – cho đến khi sự sống của Đấng Christ phục sinh hoàn toàn chiếm hưũ bạn đến đỗi bạn thực sự hiểu được mọi điều Ngài đã dạy dỗ trong khi còn ở trên đất nầy. Khi bạn lớn lên và phát triển trong bạn một điều kiện tốt đẹp, thì sự dạy dỗ của Chúa Giê-su trở nên vô cùng rõ rệt đến đỗi bạn hết sức kinh ngạc tại sao bạn không nắm lấy được các sự dạy dỗ đó trước đây. Thực ra, bạn không thể hiểu được các lời đó trước đây vì trong bạn chưa phát triển được điều kiện thiêng liêng đứng đắn để đối ứng với các sự dạy dỗ đó.

Cứu Chúa không hề giấu các điều nầy đối với chúng ta, nhưng chúng ta không thể sẵn sàng tiếp nhận chúng cho đến khi chúng ta có được một điều kiện đúng trong đời sống thiêng liêng. Chúa Giê-su phán, “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi” (Giăng 16:12). Chúng ta phải có sự hiệp một với đời sống phục sinh của Ngài trước khi chúng ta sẵn sàng chịu đựng bất cứ lẽ thật đặc biệt nào từ Ngài. Chúng ta có thực sự biết được chút gì về sự cư ngụ của đời sống phục sinh của Chúa Giê-su trong chúng ta không? Chứng cớ của điều nầy là Lời Ngài trở nên dễ hiểu đối với chúng ta. Đức Chúa Trời không thể bày tỏ bất cứ điều gì cho chúng ta nếu chúng ta không có Thánh Linh Ngài bên trong. Và chính các ý kiến riêng tư, bướng bỉnh, không vâng phục của chúng ta sẽ ngăn trở Đức Chúa Trời tiết lộ mọi sự việc cho chúng ta. Tuy nhiên các ý tưởng vô tình, lạnh nhạt của chúng ta sẽ lập tức chấm dứt một khi nguồn sống phục sinh của Ngài ngự vào đường lối của chúng ta.

“…Đừng nói lại với ai “. Nhưng có rất nhiều người nói lại điều họ đã thấy trên Núi Hoá Hình – kinh nghiệm tuyệt đỉnh của họ. Họ đã thấy một khải tượng và họ xác nhận điều đó, tuy nhiên không có một mối quan hệ nào giữa điều họ nói và nếp sống của họ. Đời sống của họ không được tăng lên thêm vì cớ Con Người chưa phục sinh trong họ. Sẽ còn bao lâu nữa trước khi đời sống phục sinh của Ngài được hình thành và hiển hiện trong đời sống bạn và tôi?

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons