Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 07/04 – Tiền Định Của Sự Phục Sinh Ngài

Ngày 07/04 – Tiền Định Của Sự Phục Sinh Ngài

“Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao?” (Lu-ca 24:26)

Thập tự giá của Cứu Chúa là cửa ngõ để chúng ta bước vào đời sống Ngài. Sự phục sinh của Ngài có nghĩa Ngài có sức mạnh để truyền sự sống Ngài vào trong tôi. Khi tôi được sinh lại, tôi nhận được sức sống của Cứu Chúa phục sinh qua chính Chúa Giê-su.

Tiền định của sự phục sinh của Đấng Christ – có nghĩa, mục đích do thiên định được bổ nhiệm trước cho Ngài – là đem “nhiều con đến sự vinh hiển” (Hê-bơ-rơ 2:10). Sự hoàn thành tiền định của Ngài đem đến cho Ngài quyền hạn làm cho chúng ta trở nên các con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ không bao giờ có được sự tương giao với Đức Chúa Trời y như tình tương giao của Con Ngài đối với chính Ngài, nhưng chúng ta được Con Ngài đưa chúng ta vào địa vị làm con của Cha. Khi Cứu Chúa chúng ta vùng dậy từ sự chết, Ngài sống lại hoàn toàn với một đời sống mới – một đời sống Ngài không hề có trước khi Ngài trở nên Hiện thân của Đức Chúa Trời. Ngài sống lại với một đời sống chưa hề có trước đây. Và sự phục sinh của Ngài đối với chúng ta có nghĩa chúng ta cũng phải vùng lên theo sức sống phục sinh của Ngài, mà không theo đời sống cũ nữa. Một ngày kia chúng ta sẽ có một thân thể giống như thân thể vinh hiển của Ngài, nhưng chính tại đây và ngay giờ phút nầy chúng ta cũng có thể biết được sức mạnh và ảnh hưởng của sự phục sinh Ngài và có thể “sống trong đời mới” (Rô-ma 6:4). Mục đích quả quyết của Sứ đồ Phao-lô là “được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài” (Phi-líp 3:10).

Chúa Giê-su đã cầu nguyện, “…và nhơn quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con” (Giăng 17:2). Từ ngữ Thánh Linh thực ra là một tên gọi khác của sự kinh nghiệm về một sức sống vĩnh cưủ hoạt động trong con người hiện tại và ngay giờ phút nầy. Đức Thánh Linh là thần tính của Đức Chúa Trời, Đấng tiếp tục áp dụng sức mạnh của sự chuộc tội bởi Thập tự giá của Đấng Christ trong đời sống chúng ta. Tạ ơn Đức Chúa Trời về lẽ thật vinh quang và mầu nhiệm mà Thánh Linh Ngài có thể làm cho chính bản chất của Cứu Chúa Giê-su Christ trở nên sinh động trong chúng ta, nếu chúng ta chỉ cứ tiếp tục vâng lời Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons