Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 09/04 – Quyết Định Dứt Khoát Và Có Hiệu Lực Đối Với Tội Lỗi

Ngày 09/04 – Quyết Định Dứt Khoát Và Có Hiệu Lực Đối Với Tội Lỗi

“…người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa” (Rô-ma 6:6)

Đồng Chịu Đóng Đinh Trên Thập Tự Giá. Bạn đã làm quyết định sau đây đối với tội lỗi chưa? – đó là mọi tội lỗi trong bạn phải bị tuyệt diệt! Phải mất một thời gian dài trước khi đi đến điểm quyết định cách dứt khoát và có hiệu quả về tội lỗi. Tuy nhiên, giây phút quan trọng hơn hết của đời sống bạn chính là khi bạn quyết định rằng tất cả tội lỗi trong bạn phải chết đi – không phải chỉ đơn giản là chế ngự, đàn áp, hay chống cự lại nó, nhưng là đóng đinh nó – giống như Chúa Giê-su Christ đã chết cho tội lỗi của cả thế giới. Không ai có thể đưa một người nào khác đến quyết định này. Chúng ta có thể tin bằng cả hai phương diện trí tuệ và tâm linh, nhưng điều cần thiết là chúng ta phải có quyết định giống như Phao-lô đã thúc giục chúng ta qua đoạn Kinh thánh nầy.

Hãy kéo bạn chỗi dậy, tìm một thì giờ riêng với Đức Chúa Trời, và làm quyết định quan trọng nầy bằng cách nói, “Lạy Chúa, xin hãy cho con được giống như Ngài qua sự chết của Ngài cho đến khi con biết tội lỗi trong con thật đã chết.” Hãy làm một quyết định đạo đức tức là tội lỗi trong bạn phải tuyệt đối bị giết chết.

Đây không phải là sự mong mỏi thiêng liêng về tương lai của đời sống Phao-lô, nhưng là một kinh nghiệm chủ yếu và quả quyết của đời sống ông. Bạn có sẵn sàng để Thánh Linh của Đức Chúa Trời tra xét bạn cho đến khi bạn biết được mức độ nào và tính chất nào của tội lỗi còn ẩn kín trong đời sống bạn – để thấy rõ rệt các sự việc nào trong bạn còn chống cự lại Thánh Linh của Đức Chúa Trời không? Nếu vậy, bạn cũng sẽ đồng ý về bản án của Đức Chúa Trời đối với bản chất của tội lỗi – tức là tội lỗi trong bạn cũng phải đồng chết với sự chết của Cưú Chúa Giê-su không? Bạn không thể “coi mình như chết về tội lỗi” (6:11) trừ ra bạn đã đối phó với vấn đề nầy tận nguồn gốc của nó trước mặt Đức Chúa Trời.

Bạn đã thực sự bước vào đặc ân vinh quang của Đấng Christ trong sự đồng chịu đóng đinh với Ngài, cho đến khi tất cả còn lại trong thịt và huyết của bạn chỉ là sự sống của Ngài mà thôi không? “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi…” (Ga-la-ti 2:20).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons