Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 10/04 – Thần Tính Trọn Vẹn Và Hiệu Lực

Ngày 10/04 – Thần Tính Trọn Vẹn Và Hiệu Lực

“Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau…” (Rô-ma 6:5)

Đồng Sống Lại Với Ngài. Điều để chứng minh tôi đã có được kinh nghiệm đồng chịu đóng đinh trên thập tự giá với Cưú Chúa Giê-su đó là tôi có sự tuyệt đối giống nhau với Ngài. Thần của Cưú Chúa Giê-su ngự vào trong tôi và sắp đặt lại đời sống cá nhân tôi trước mặt Đức Chúa Trời. Sự phục sinh của Cưú Chúa Giê-su làm cho Ngài có thẩm quyền ban cho tôi đời sống của Đức Chúa Trời, và từ nay mọi kinh nghiệm của đời sống tôi phải được xây dựng trên nền tảng của sự sống Ngài. Tôi có thể có được đời sống phục sinh của Chúa Giê-su tại đây và ngay giây phút nầy, và đời sống đó sẽ tự thể hiện chính nó xuyên qua sự thánh khiết.

Ý kiến xuyên qua các lời lẽ đã được sứ đồ Phao-lô ghi lại là sau khi đã quyết định trở nên giống như Chúa Giê-su trong sự chết của Ngài, thì nguồn sống phục sinh của Ngài sẽ thấm đậm từng chút một vào bản chất con người tôi. Phải cần trọn vẹn bản chất toàn năng của Đức Chúa Trời – tức là thần tính trọn vẹn và hiệu lực của Ngài – để có thể sống một đời sống của Con Đức Chúa Trời trong xác thịt của loài người. Đức Thánh Linh không thể chỉ được công nhận như là một người khách của chỉ một căn phòng trong ngôi nhà thôi – Ngài chiếm ngự khắp mọi nơi. Và một khi tôi đã quyết định “người cũ” của tôi (tức là bản chất di truyền của tội lỗi trong tôi) phải được nhận dạng với sự chết của Chúa Giê-su, thì Đức Thánh Linh sẽ chiếm ngự tôi. Ngài chịu trách nhiệm mọi sự. Về phần tôi cứ bước đi trong ánh sáng và vâng theo mọi điều Ngài bày tỏ cho tôi. Một khi tôi đã thực hành quyết định quan trọng nầy về tội lỗi, thì rất dễ “xem” như tôi “thật đã chết về tội lỗi,” vì tôi nhận thức được sự sống của Chúa Giê-su lúc nào cũng ở trong tôi (Rô-ma 6:11). Cũng giống như chỉ có một thứ loài người trên thế gian, thì cũng chỉ có một sự thánh khiết thôi – sự thánh khiết của Chúa Giê-su Và đó cũng là sự thánh khiết mà Ngài đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời đặt sự thánh khiết của Con Ngài vào trong tôi, và tôi trở nên thuộc vào hàng phẩm chức thiêng liêng mới.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons