Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 12/04 – Phải Làm Gì Khi Gánh Của Bạn Quá Nặng Nề?

Ngày 12/04 – Phải Làm Gì Khi Gánh Của Bạn Quá Nặng Nề?

“Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va…” (Thi thiên 55:22)

Chúng ta phải nhận thức sự khác nhau giữa các gánh nặng xứng đáng cho chúng ta gánh lấy và các gánh nặng không xứng đáng. Chúng ta không bao giờ nên mang gánh nặng của tội lỗi và nghi ngờ, nhưng có những gánh nặng Đức Chúa Trời trao cho chúng ta và Ngài không có ý định rứt lấy chúng khỏi chúng ta. Đức Chúa Trời muốn chúng ta trao lại các gánh nặng đó cho Ngài – phải thực sự “trao gánh nặng của bạn,” mà Ngài đã giao cho bạn, “cho Cưú Chúa….” Nếu chúng ta bước ra để phục vụ Ngài và làm công việc Ngài nhưng không giữ sự liên hệ với Ngài, thì cảm xúc về trách nhiệm của chúng ta sẽ nặng nề không chịu nổi và chúng ta sẽ thất bại. Nhưng nếu chúng ta trao các gánh nặng Đức Chúa Trời đặt trên chúng ta cho Ngài, thì Ngài sẽ lấy khỏi chúng ta cái cảm giác mênh mang về các trách nhiệm đó, và thay thế cảm giác đó bằng sự hiểu biết và ý thức về chính Ngài cùng sự hiện diện của Ngài.

Có nhiều đầy tớ khởi bước trên đường phục vụ Đức Chúa Trời với tấm lòng hết sức can đảm và với các động lực thích đáng. Nhưng không có tình tương giao mật thiết với Cưú Chúa Giê-su Christ, họ sớm bị thất bại. Họ không biết phải làm thể nào với các gánh nặng của họ, và điều nầy sẽ làm cho đời sống họ mệt mỏi. Các người khác sẽ nhận thấy điều nầy và sẽ nói, “Thật là một kết thúc đáng tiếc cho một công việc với bước khởi đầu tốt đẹp như vậy!”

“Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va….” Hiện bạn đang mang hết các gánh nặng trên vai bạn, nhưng bạn phải nhất quyết đặt đầu bên kia của gánh nặng trên vai Đức Chúa Trời. “… quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài” (Ê-sai 9:5) (*). Hãy ký thác cho Đức Chúa Trời bất cứ gánh nặng nào Ngài đã đặt trên bạn. Chớ nên quẳng nó qua một bên, nhưng hãy trao gánh nặng đó cho Ngài và cũng hãy đặt chính bạn tại đó với gánh nặng của mình. Bạn sẽ nghe gánh nặng mình vơi đi với cảm xúc có một tình bằng hưũ và đồng hành. Tuy nhiên bạn không bao giờ nên cố gắng tách rời bạn khỏi gánh nặng của mình.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons