Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 15/04 – Bạn Có Thể Xuống Khỏi Đỉnh Núi Được Không?

Ngày 15/04 – Bạn Có Thể Xuống Khỏi Đỉnh Núi Được Không?

“Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng…” (Giăng 12:36)

Tất cả chúng ta đều có những giây phút cảm thấy mình khá hơn bất cứ lúc nào khác trước đây, và chúng ta nói lên, “Tôi nghe mình rất khỏe mạnh và có thể làm bất cứ việc gì. Ước gì tôi có thể được như vầy luôn luôn!” Đời sống chúng ta không có nghĩa như vậy. Những giây phút đó là giây phút của một sự hiểu biết rõ rệt rằng chúng ta cần phải sống vượt lên đúng theo mức độ đó, ngay cả khi chúng ta không cảm thấy muốn sống như vậy. Nhiều người trong chúng ta không là gì cả trong nếp sống hằng ngày trên đất nầy khi chúng ta thấy mình không đang “ở trên đỉnh núi”. Tuy nhiên chúng ta phải nâng mức độ sống hằng ngày của chúng ta lên đến tiêu chuẩn mà chúng ta đã được khải thị trên núi cao lúc chúng ta đang được đứng tại đó.

Chớ nên để một sự cảm động nào đã được khơi dậy trong bạn lúc bạn đang ở trên đỉnh núi bị tan đi. Chớ nên đặt yên bạn trên một chiếc kệ bằng cách chỉ suy nghĩ, “Thật là tuyệt diệu được ở trong trạng thái tinh thần như vậy!” Hãy hành động tức khắc – hãy làm một việc gì, ngay cả chỉ với lý do thà làm một việc gì hơn là không làm gì cả. Nếu trong một buổi nhóm họp cầu nguyện, Đức Chúa Trời chỉ cho bạn thấy một việc gì cần phải làm, đừng nên nói, “Tôi sẽ làm việc đó” – phải làm ngay tức khắc! Hãy nhặt thân xác bạn lên bằng cách xách cổ nó và giũ thật mạnh sự lười biếng thể xác khỏi nó. Sự lười biếng luôn luôn biểu lộ bằng sự tỏ ra thèm khát có được kinh nghiệm trên đỉnh núi; và mọi sự mà chúng ta nói chỉ là để hoạch định sẵn cho thì giờ đó trên núi cao nếu kinh nghiệm đó xảy đến. Chúng ta phải học sống với những ngày “mầu xám” tầm thường nhưng trong nguồn cảm hứng mà chúng ta đã nhận được trên đỉnh núi.

Bạn chớ nên bỏ cuộc vì cớ đã có một lần bạn bị ngăn trở và bối rối – cứ tiếp tục đuổi theo nữa. Hãy làm một quyết định không thay đổi, và đứng vững với sự tận nguyện của bạn đối với Đức Chúa Trời bằng cách hành động theo đúng ý chí bạn. Không hề thay đổi quyết định của bạn, nhưng phải biết chắc bạn đã quyết định trong ánh sáng của khải thị mà bạn đã thấy và học được trên núi cao.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons