Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 16/04 – Tất Cả Hay Không Gì Cả?

Ngày 16/04 – Tất Cả Hay Không Gì Cả?

“Khi Si-môn Phi-e-rơ đã nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình… và nhảy xuống nước” (Giăng 21:7)

Có bao giờ đời sống bạn đã trải qua một cơn khủng hoảng mà trong hoàn cảnh đó bạn đã cương quyết, nóng nảy, và táo bạo từ bỏ hết mọi sự? Đây chính là sự khủng hoảng của ý chí. Có thể bạn đã đến tới điểm nầy nhiều lần theo phương diện hình thức, nhưng sự kiện nầy không tiến xa đến đâu cả. Sự khủng hoảng thật và mãnh liệt nhất dẫn đến sự từ bỏ, hay hoàn toàn đầu phục, là sự khủng hoảng đi sâu vào tận tâm linh, chứ không đến với bề ngoài. Sự từ bỏ chỉ đối với các sự việc bề ngoài thực ra có thể là dấu hiệu cho thấy bản thân bạn đang hoàn toàn bị nô lệ.

Bạn đã nhất quyết hiến dâng ý chí mình cho Cưú Chúa Giê-su Christ chưa? Đây là một sự thương lượng của ý chí, không phải của xúc động; bất cứ sự xúc động nào xảy ra trong hình thức sau đó thì đó chỉ là kết quả đơn sơ của một ơn phước xuất hiện sau cuộc thương lượng thôi. Nếu bạn chỉ hướng sự chú ý mình vào các mối xúc động, bạn sẽ không bao giờ đi đến quyết định thương lượng được. Đừng nên đặt câu hỏi với Đức Chúa Trời sự thương lượng đó sẽ là gì, nhưng cương quyết đầu phục ý chí mình theo bất cứ điều gì bạn thấy, bất luận đó là những chỗ cạn hay sâu, hay thăm thẳm của nội tâm bạn.

Nếu bạn đã nghe được tiếng Cưú Chúa Giê-su Christ trên các đợt sóng của biển cả, bạn có thể để cho niềm tin và lòng kiên quyết của bạn tự lo liệu lấy mọi sự bằng cách cứ tập trung mình trong sự duy trì tình tương giao mật thiết với Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons