Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Ngày 19/04 – Một Người Thánh Có Thể Buộc Tội Đức Chúa Trời Cách Sai Lầm Không?

Ngày 19/04 – Một Người Thánh Có Thể Buộc Tội Đức Chúa Trời Cách Sai Lầm Không?

“Các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói “A-men…” (2 Cô-rinh-tô 1:20)

Ví dụ của Chúa Giê-su về các ta-lâng được ghi trong Ma-thi-ơ 25:14-30 là một khuyến cáo cho chúng ta về sự tự đánh giá cách sai lầm các khả năng của cá nhân mình. Ví dụ nầy không có liên hệ gì đến các thiên tư và khả năng vốn có, nhưng liên hệ với đặc ân của Đức Thánh Linh mà đầu tiên Ngài đã được ban cho trong ngày lễ Ngũ tuần. Chúng ta không bao giờ nên đo lường khả năng thuộc linh của chúng ta trên căn bản của sự học vấn hay trình độ trí thức của chúng ta; khả năng của chúng ta trong các sự việc thiêng liêng được đo lường trên căn bản của các lời hứa của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhận được kém hơn điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có, chúng ta sẽ buộc tội Ngài cách sai lầm cũng như người đầy tớ buộc tội chủ mình khi ông ta nói, “Chúa mong đợi nơi tôi nhiều hơn năng lực mà Ngài ban cho tôi để làm việc đó. Chúa đòi hỏi quá nhiều nơi tôi, và tôi không thể đứng vững nổi tại chỗ mà Ngài hiện đang đặt tôi.” Nếu đây thật là một câu hỏi bởi Thánh linh Toàn năng của Đức Chúa Trời, thì bạn không bao giờ nên trả lời, “Thật tôi không có thể…” Chớ hề để cho giới hạn của khả năng thiên nhiên của bạn xen lấn vào sự việc. Nếu chúng ta đã nhận được Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời chờ đợi công việc của chính Đức Thánh Linh sẽ phô bày qua chúng ta.

Người đầy tớ bênh vực cho chính mình, trong khi lên án chủ mình về mỗi khía cạnh củûa sự việc, như ngầm ý nói, “Điều chủ đòi hỏi nơi tôi vượt quá giới hạn mà chủ đã giao cho tôi.” Bạn đã có lần nào sai lầm và buộc tội Đức Chúa Trời bằng cách cứ tiếp tục lo âu sau khi Ngài đã phán, “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa”? (Ma-thi-ơ 6:33). Sự lo âu có cùng một ý nghĩa với điều mà người đầy tớ nầy đã hàm ý, “Tôi biết ý định của chủ là cứ để mặc tôi, yếu đuối và không được che chở.” Một người lười biếng trong lĩnh vực thiên nhiên của đời sống luôn luôn là người hay chỉ trích, và thường nói, “Tôi chưa có được một cơ hội xứng hiệp,” và một người lười biếng trong lĩnh vực thiêng liêng là người hay chỉ trích Đức Chúa Trời. Những người lười biếng luôn luôn tấn công người khác bằng một đường lối rất tự do.

Đừng bao giờ quên rằng khả năng và tài trí của chúng ta trong lĩnh vực thiêng liêng được đo lường và căn cứ trên lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể làm trọn các lời hứa của Ngài không? Câu trả lời nầy của chúng ta còn tùy thuộc chúng ta đã nhận được Đức Thánh Linh hoặc chưa nhận được.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons