Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 26/04 – Bạn Muốn Gì?

Ngày 26/04 – Bạn Muốn Gì?

“Còn ngươi, ngươi còn tìm việc lớn cho mình hay sao?” (Giê-rê-mi 45:5)

Có phải bạn đang tìm kiếm các việc lớn lao cho mình, thay vì tìm kiếm để trở nên một người tốt đẹp? Đức Chúa Trời muốn bạn có một tình tương giao mật thiết càng hơn với chính Ngài thay vì chỉ nhận lãnh các món quà Ngài ban cho thôi – Ngài muốn bạn biết rõ về Ngài. Ngay cả đối với một vài sự việc lớn lao mà chúng ta muốn cũng chỉ là ngẫu nhiên; chúng đến rồi đi. Nhưng Đức Chúa Trời không hề ban cho chúng ta bất cứ điều gì có tính cách bất ngờ. Không có điều gì dễ dàng cho bằng bước vào mối tương giao tốt đẹp với Đức Chúa Trời, trừ ra Đức Chúa Trời không phải là mục đích bạn đang tìm kiếm, nhưng chỉ vì cớ điều mà Ngài có thể ban cho bạn thôi.

Nếu bạn chỉ bước đến điểm là nài xin Đức Chúa Trời các sự việc bạn muốn thôi và không thể đi xa hơn nữa, bạn sẽ không bao giờ đạt đến mức hiểu biết, dù chỉ một mảy may thôi, thể nào là ý nghĩa của một sự đầu phục. Bạn đã trở nên một Cơ đốc nhân dựa theo giới hạn riêng của bạn. Bạn chống đối, và nói, “Tôi xin Đức Chúa Trời ban cho tôi Đức Thánh Linh, nhưng Ngài không ban cho tôi sự ngơi nghỉ và sự bình an mà tôi mong đợi.” Và ngay tức khắc Đức Chúa Trời đặt ngón tay Ngài trên lý do đó – bạn không tìm kiếm Ngài gì cả; bạn đang tìm kiếm vài điều gì đó cho riêng bạn. Chúa Giê-su phán, “Hãy xin, sẽ được…” (Ma-thi-ơ 7:7). Hãy nài xin Đức Chúa Trời điều bạn muốn và chớ nên lo âu vì bạn xin một điều không đúng, bởi vì khi bạn bắt đầu gần gũi với Ngài hơn lúc nào hết, bạn sẽ thôi không còn xin Ngài bất cứ điều gì nữa. “Vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài” (Ma-thi-ơ 6:8). Nếu như vậy tại sao bạn cần phải nài xin? Để bạn được biết Ngài càng rõ hơn.

Có phải bạn đang tìm kiếm việc lớn lao cho chính mình không? Bạn có từng nói lên, “Ôi Chúa, xin ban Đức Thánh Linh đầy dẫy trong con” không? Nếu Đức Chúa Trời chưa ban điều đó cho bạn, có nghĩa bạn chưa đầu phục Ngài cách trọn vẹn; vẫn còn một vài điều bạn từ chối không làm. Bạn có sẵn sàng hỏi chính bạn điều gì bạn muốn Đức Chúa Trời ban cho và tại sao bạn muốn điều đó? Đức Chúa Trời lúc nào cũng làm ngơ mức độ của sự trọn vẹn của bạn trong hiện tại vì ích lợi của sự trọn vẹn tối hậu cho tương lai bạn. Ngài không quan tâm về việc ban phước cho bạn hay làm cho bạn vui mừng ngay bây giờ, nhưng Ngài đang tiếp tục làm việc cho sự trọn vẹn chính yếu của Ngài đối với bạn -“… để hiệp làm một cũng như Chúng ta vẫn là một…” (Giăng 17:22).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons